Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), umožňuje uzavírat veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva") o výkonu přenesené působnosti dvou typů:

 1. podle § 63 citovaného zákona mohou smlouvu uzavřít obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 2. podle § 66a citovaného zákona mohou uzavřít smlouvu obce s rozšířenou působností, jejichž obecní úřady vykonávají přenesenou působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu.

Před uzavřením smlouvy se doporučuje zvážit dopad na rozpočty obcí.

OBECNĚ KE SMLOUVĚ:

 • podle § 63 zákona o obcích mohou obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, uzavřít smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce, která je účastníkem  smlouvy;
 • předmětem nemůže být přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí;
 • musí být písemná;
 • náležitosti stanovené zákonem o obcích, tj. označení účastníků smlouvy, dobu trvání smlouvy, určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti, musí být datována a podepsána;
 • není-li v zákoně o obcích stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu (§ 159-§170, § 182 odst. 2);
 • k jejímu uzavření je třeba souhlasu krajského úřadu;
 • je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu nabude právní moci;
 • změnit obsah lze jen písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu;
 • vypovědět veřejnoprávní smlouvu lze jen písemnou formou a jen tehdy, jestliže to bylo ve veřejnoprávní smlouvě smluvními stranami dohodnuto a jestliže byla dohodnuta výpovědní lhůta;
 • pokud je veřejnoprávní smlouva v rozporu s právními předpisy, krajský úřad ji zruší;
 • spory vzniklé z veřejnoprávních smluv rozhoduje krajský úřad, jde-li o veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi, které nejsou obcemi s rozšířenou působností

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU

A. UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU S UZAVŘENÍM SMLOUVY:

 • řízení je zahájeno dnem, kdy je krajskému úřadu doručena žádost o udělení souhlasu se smlouvou,
 • pro vydání rozhodnutí platí obecné lhůty,
 • žádost mohou předložit účastníci smlouvy (smluvní strany) společným podáním,
 • účastníky řízení jsou jen obce, které smlouvu uzavírají,
 • po jejím obdržení krajský úřad:
 1. ověří, zda žádost obsahuje náležitosti dle § 45 správního řádu, zda je předložena oprávněnými představiteli obcí (případně těmi, kdo jsou k podání a jednání s krajským úřadem zmocněni - § 33 správního řádu), zda má veřejnoprávní smlouva náležitosti dle § 63 odst. 2 zákona o obcích a zda neobsahuje ustanovení, která by byla v rozporu s právními předpisy
 2. je-li to třeba, vyzve předkladatele k doplnění či odstranění nedostatků podání s poučením o následcích, pokud se tak nestane,
 3. posoudí věcnou správnost (účelnost, vhodnost, záruky řádného výkonu státní správy),
 4. prozkoumá splnění podmínek pro vydání souhlasu,
 5. před vydáním rozhodnutí si může od účastníků smlouvy vyžádat další podrobnější podklady, vyjádření či stanoviska, jako je dopravní dostupnost, organizační, personální, materiální a finanční zabezpečení,
 6. předmět smlouvy posuzují příslušné odbory, v případě pochybností může úřad požádat o vyjádření věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný správní úřad,
 7. v případě odmítnutí vydání souhlasu musí být v rozhodnutí uvedeny konkrétní důvody nevyhovění žádosti,
 8. zašle rozhodnutí účastníkům řízení,
 9. marným uplynutím lhůty pro podání odvolání nabude rozhodnutí právní moci,
 10. . zajistí zveřejnění pravomocné smlouvy ve Věstníku právních předpisů kraje.
 • obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů, obdobně se postupuje i při změně či zrušení uzavřené smlouvy (§ 66c odst. 3 zákona o obcích);
 • pokud v průběhu řízení žadatel podá návrh na zpětvzetí – krajský úřad řízení zastaví,  a určí obec, která bude výkon státní správy zajišťovat (§ 65 zákona o obcích);
 • krajský úřad bude vyžadovat usnesení rady obce, popř. zastupitelstva obce s konstatováním, že obec není schopna svými orgány svěřený výkon státní správy vykonávat a dále usnesení rady obce, popř. zastupitelstva obce druhé smluvní strany, že je schopna svými orgány řádně zabezpečit výkon přenesené působnosti za orgán obce, s níž smlouvu uzavírá;
 • doporučuje se uzavírat pouze dvoustranné smlouvy uzavřené samostatně pro jeden úsek státní správy;
 • při uzavírání smluv se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu, nestanoví-li správní řád jinak, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku s výjimkou ustanovení vyjmenovaných v § 170 správního řádu;
 • pokud se ve smlouvě vyskytnou ustanovení občanského zákoníku, které správní řád  nevylučuje, budou se tato ustanovení posuzovat individuálně s ohledem na to, aby byl zachován veřejnoprávní charakter smluv.
 • ustanovení soukromoprávní povahy, např. smluvní pokuty, doporučí krajský úřad vypustit.

B. UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU KE ZMĚNĚ SMLOUVY:
Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními stranami.

C. ZRUŠENÍ SMLOUVY:
Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva, která byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, správní orgán zruší.

bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto,

změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat.

jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy

z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo

jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.
 

D. SPORY Z VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV ROZHODUJE:
krajský úřad, který udělil souhlas k uzavření smlouvy, nepřevezme-li věc Ministerstvo vnitra.

E. PODÁNÍ ODVOLÁNÍ PROTI VYDANÉMU ROZHODNUTÍ:
Proti rozhodnutí krajského úřadu mohou účastníci řízení podat odvolání u krajského úřadu (§ 81 – 87 správního řádu). Krajský úřad, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Proti pravomocnému rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.
Proti rozhodnutí ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy nelze podat odvolání ani rozklad.