Informace

CO SE ROZUMÍ VEŘEJNOU SBÍRKOU

Konání veřejných sbírek je upraveno zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, dále jen „zákon". Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Získávání a shromažďovaní nepeněžitých (např. věcných) příspěvků na veřejně prospěšné účely není veřejnou sbírkou ve smyslu zákona o veřejných sbírkách. Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých. Za sbírku se nepovažuje shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů a shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů. Zákon o veřejných sbírkách nepřipouští možnost konání veřejné sbírky fyzickou osobou.

Obec - Konání veřejné sbírky

Právnická osoba - Konání veřejné sbírky

CENTRÁLNÍ EVIDENCE VEŘEJNÝCH SBÍREK
na webových stránkách Ministerstva vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/