Kontakty

Informace

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA ÚSEKU OBECNÍ POLICIE 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní polici"), umožňuje podle § 3a uzavírat veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva"), na jejichž základě bude obecní policie obce, která ji zřídila, vykonávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.  

OBECNĚ K VEŘEJNOPRÁVNÍM SMLOUVÁM

 • musí být písemná;
 • náležitosti stanovené zákonem o obecní policii tj. označení obcí, které jsou smluvními stranami, určení rozsahu úkolů, které bude obecní policie na území smluvní obce vykonávat, den, od kterého bude obecní policie tyto úkoly vykonávat, způsob úhrady nákladů spojených s výkonem dohodnutých úkolů, smlouva musí být datována, podepsána a orazítkována kulatým razítkem se státním znakem a s názvem obce;
 • není-li v zákoně o obecní policii nebo zvláštním zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu (§ 159-§170, § 182 odst. 2);
 • k jejímu uzavření je třeba souhlasu krajského úřadu;
 • je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu nabude právní moci;
 • změnit obsah lze jen písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu;
 • vypovědět veřejnoprávní smlouvu lze jen písemnou formou a jen tehdy, jestliže to bylo ve veřejnoprávní smlouvě smluvními stranami dohodnuto a jestliže byla dohodnuta výpovědní lhůta;
 • pokud je veřejnoprávní smlouva v rozporu s právními předpisy, krajský úřad ji zruší;
 • spory vzniklé z veřejnoprávních smluv rozhoduje krajský úřad, jde-li o veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi, které nejsou obcemi s rozšířenou působností.

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU

a)   UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU S UZAVŘENÍM SMLOUVY:
řízení je zahájeno dnem, kdy je krajskému úřadu doručena žádost o udělení souhlasu se smlouvou,

 • přílohou k žádosti je usnesení příslušného orgánu obce (rada obce, zastupitelstvo obce) o souhlasu s uzavřením smlouvy,
 • pro vydání rozhodnutí platí obecné lhůty,
 • žádost mohou předložit účastníci smlouvy (smluvní strany) společným podáním,
 • účastníky řízení jsou jen obce, které smlouvu uzavírají,
 • po jejím obdržení krajský úřad:
 1. ověří, zda žádost obsahuje náležitosti dle § 45 správního řádu, zda je předložena oprávněnými představiteli obcí (případně těmi, kdo jsou k podání a jednání s krajským úřadem zmocněni - § 33 správního řádu), zda má veřejnoprávní smlouva náležitosti dle § 3a odst. 3 zákona o obecní policii a zda neobsahuje ustanovení, která by byla v rozporu s právními předpisy
 2. je-li to třeba, vyzve předkladatele k doplnění či odstranění nedostatků podání s poučením o následcích, pokud se tak nestane
 3. prozkoumá splnění podmínek pro vydání souhlasu
 4. před vydáním rozhodnutí si může od účastníků smlouvy vyžádat další podrobnější podklady, vyjádření či stanoviska
 5. v případě odmítnutí vydání souhlasu musí být v rozhodnutí uvedeny konkrétní důvody nevyhovění žádosti,
 6. zašle rozhodnutí účastníkům řízení,
 7. marným uplynutím lhůty pro podání odvolání nabude rozhodnutí právní moci,
 8. zajistí zveřejnění pravomocné smlouvy ve Věstníku právních předpisů kraje.
 • pokud v průběhu řízení žadatel podá návrh na zpětvzetí – krajský úřad řízení zastaví;
 • při uzavírání smluv se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu, nestanoví-li správní řád jinak, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku s výjimkou ustanovení vyjmenovaných v § 170 správního řádu;
 • pokud se ve smlouvě vyskytnou ustanovení občanského zákoníku, které správní řád  nevylučuje, budou se tato ustanovení posuzovat individuálně s ohledem na to, aby byl zachován veřejnoprávní charakter smluv.

b)   UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU KE ZMĚNĚ SMLOUVY:
Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními stranami.

c)   ZRUŠENÍ SMLOUVY:
Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy

a)  bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto,

b)  změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat.

c)  jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy

d)  z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo

e)   jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

Veřejnoprávní smlouvu, která byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, správní orgán zruší.

d)   PODÁNÍ ODVOLÁNÍ PROTI VYDANÉMU ROZHODNUTÍ:
Proti rozhodnutí krajského úřadu mohou účastníci řízení podat odvolání u krajského úřadu (§ 81 – 87 správního řádu). Krajský úřad, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Proti pravomocnému rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

Proti rozhodnutí ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy nelze podat odvolání ani rozklad.