Informace

Dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona o obcích mohou obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, uzavřít veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva"), podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem smlouvy. Předmětem smlouvy nemůže být přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí. K uzavření smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu. Smlouva je uzavřena dnem, kdy souhlas krajského úřadu s jejím uzavřením nabude právní moci.

 

Dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, může obec uzavřít veřejnoprávní  smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků pouze s obcí s rozšířenou působností nebo s obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se obec nachází. Obec může veřenoprávní smlouvou přenášet pouze veškerou příslušnost k projednávání přestupků. 

 

Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran; k uzavření této dohody je rovněž zapotřebí souhlasu krajského úřadu. Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou a jen tehdy, jestliže to bylo ve veřejnoprávní smlouvě smluvními stranami dohodnuto a jestliže byla dohodnuta výpovědní lhůta.

 

Náležitosti smlouvy:

  • označení účastníků smlouvy,
  • doba trvání smlouvy,
  • určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), a
  • způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti.