Informace z oddělení

Oddělení krajského živnostenského úřadu vykonává v oblasti živnostenského podnikání řídící, koordinační a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům (ObŽÚ).

Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím ObŽÚ a o mimořádných opravných prostředcích. Provádí dozor nad dodržováním ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Je provozovatelem živnostenského rejstříku.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

Činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem vykonávají obecní živnostenské úřady. Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise Jednotný registrační formulář (JRF). Více informací lze získat zde.

Portál živnostenského podnikání 

Portál BusinessInfo 

Jednotná kontaktní místa - zaměřena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Ve Středočeském kraji je to Obecní živnostenský úřad Černošice.

Ochrana spotřebitele