Oddělení přestupků a správních agend vede veřejný rejstřík dobrovolných svazků obcí, přijímá oznámení právnických osob o konání veřejné sbírky a kontroluje jejich vyúčtování, zajišťuje organizačně technicky všechny druhy voleb, přijímá a registruje kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, provádí dozor nad nařízeními obcí, vydává souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv na úseku obecní policie, je odvolacím a přezkumným orgánem  ve věcech povolení obecních úřadů k umístění herního prostoru, vydává obcím předběžný souhlas s řádem veřejného pohřebiště a s provozováním veřejného pohřebiště, koordinuje péči o válečné hroby v kraji a je odvolacím a přezkumným orgánem ve věcech přestupků zejména proti občasnkému soužití, majetku a BESIP.

VEŘEJNÉ SBÍRKY

Podrobné informace k veřejným sbírkám

DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ

Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53)
Veřejný rejstřík dobrovolných svazků obcí 

VOLBY

 

DOZOR NAD NAŘÍZENÍMI OBCÍ
Podle ust. § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna. Oddělení uceleně vykonává dozor a metodickou činnost v oblasti nařízení obcí, včetně evidence těchto nařízení.

Příklady zákonných zmocnění :
§ 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
§ 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
§ 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,
§ 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 2 odst. 1 písm. f) a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů,
§ 23, odst. 1,3,4, § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA ÚSEKU OBECNÍ POLICIE A PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
Informace k uzavírání veřejnoprávních smluv:

Obecní policie

Přestupky

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje ve formátu HTML  nebo PDF.

HAZARDNÍ HRY
Oddělení koordinuje a metodicky usměrňuje výkon státní správy na úseku hazardních her  ve vztahu k obecním úřadům. Je odvolacím a přezkumným orgánem  ve věcech povolení obecních úřadů k umístění herního prostoru.

Informace k problematice hazardních her na webových stránkách Ministerstva financí

POHŘEBNICTVÍ
Oddělení vydává souhlas k provozování veřejného pohřebiště a změnám řádu veřejného pohřebiště.

Informace k problematice pohřebnictví na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

VÁLEČNÉ HROBY

Oddělení zajišťuje výkon pravomocí kraje v oblasti péče o válečné hroby, tj. vede souhrnnou evidenci válečných hrobů a koordinuje péči o válečné hroby v kraji.

Informace  k problematice válečných hrobů na webových stránkách Ministerstva obrany

Přezkoumává v odvolacím řízení rozhodnutí orgánů obcí ve věcech přestupků:

podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

  • proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy,
  • na úseku všeobecné vnitřní správy,
  • proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
  • proti veřejnému pořádku,
  • křivého vysvětlení,
  • proti občanskému soužití,
  • proti majetku,
  • na úseku porušování práv k obchodní firmě,

podle § 76, § 76a a §76b zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,

podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb."),

podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhoduje v odvolacím řízení proti provedenému záznamu bodů do registru řidičů příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který námitky rozhodnutím zamítnul a provedený záznam potvrdil.

V rozsahu své působnosti metodicky řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku projednávání přestupků orgány obcí.

Vydává rozhodnutí o převodu části výkonu státní správy podle § 65 zákona o obcích.