Projekt byl realizován v rámci programu reprodukce majetku 113 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, pod identifikačním číslem 113D31200 4601.

Cílem programu je zvyšování kapacity pobytových zařízení sociálních služeb v souladu se střednědobými plány kraje, podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, podpora mobility, podpora zkvalitnění a dostupnosti služeb sociální prevence, snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb.
Na základě projektové žádosti byla dne 30. 1. 2017 MPSV vydána registrace akce, ke které byly před zahájením realizace vydány dvě změny, 22. 11. 2017 a 3. 7. 2018. Dne 12. 9. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akce byla úspěšně dokončena vydáním Závěrečného vyhodnocení akce dne 12. 7. 2019.
Projekt měl za úkol zjednodušit mobilitu klientů Domova Vraný pomocí pořízení schodišťové plošiny. Tímto naplnil projekt cíl programu č. 3 – Podpora mobility, který je blíže specifikován v Dokumentaci programu 113 310. Toto pořízení schodišťové plošiny přispělo ke zkvalitnění a zjednodušení života klientů a personálu Domova Vraný.
Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem. Poskytuje službu domov pro osoby se zdravotním postižením.
Projekt byl realizován v období 08/2016 – 11/2018
Celkové náklady projektu činily 374 325,- Kč, z toho 75 % byla dotace státního rozpočtu ČR