Rozcestník

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 081-29/2023/ZK ze dne 27. 11. 2023 schválilo Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence. O dotace lze žádat v rámci následujících tematických zadání k nimž byl přidělen následující předpokládaný objem peněžních prostředků: 

 • Primární prevence - 7 000 000 Kč,
 • Prevence kriminality - 2 000 000 Kč,
 • Adiktologické služby - 6 000 000 Kč.

Na základě současné situace a po vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2023 ve snaze co nejvíce podpořit systém prevence kriminality, byl Program 2024 upraven a provedeny následující změny:

 • navýšení celkového objemu peněžních prostředků na 15.000.000,- Kč,
 • navýšení maximálních limitů dotací,
 • upravena struktura programu, zjednodušené žádosti a přepracována hodnotící kritéria,
 • u tematického zadání Prevence kriminality mohou nově u sociální prevence žádat o dotaci obce Středočeského kraje,
 • u tematického zadání Adiktologické služby byl upraven seznam podporovaných služeb dle specifikace RVKPP
Lhůta pro podání žádostí je stanovena
od 10. ledna 2024 od 9:00 hodin
do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin

Způsob podání žádosti o dotaci stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace“, schválený usnesením č. 011-25/2023/ZK ze dne 29. 5. 2023, zveřejněný na úřední desce a webových stránkách Středočeského kraje. Vzory žádostí a jejich povinné přílohy jsou stanoveny v Programu 2024.

Program 2024 má nově následující strukturu

1. část – Společná ustanovení (str. 1)
2. část – Primární prevence (str. 8)
3. část – Prevence kriminality (str. 15)
4. část – Adiktologické služby (str. 22)
5. část – Závěrečná ustanovení (str. 26)
Příloha č. 1 – Žádost ad 1. část (str. 27)
Příloha č. 2 – Žádost ad 2. část (str. 31)
Příloha č. 3 – Žádost ad 3. část (str. 35)

Oprávnění žadatelé

PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem,
 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav, dále obecně prospěšná společnost podle občanského zákoníku, školská právnická osoba a církevní právnická osoba, které mají sídlo na území Středočeského kraje, jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní nebo indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži, a mají certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování (V současné době je certifikační řízení pozastaveno. Stávající certifikace vystavené Národním pedagogickým institutem (dříve Národní ústav pro vzdělávání) zůstávají pro potřeby dotačního řízení v platnosti. Pokud certifikace neziskové organizaci chybí, postačí pro účely žádosti doložit, že o ni zažádala.)
 • obce s rozšířenou působností ve Středočeském kraji (ORP).

PREVENCE KRIMINALITY   

 Situační prevence:

 • obce Středočeského kraje

Sociální prevence:

 • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem

 • neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, církevní právnické osoby), které mají sídlo na území Středočeského kraje, které působí v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji

 • obce Středočeského kraje

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

 • fyzické nebo právnické osoby, jejichž hlavní činností je poskytování sociálních či zdravotních adiktologických služeb a jsou držiteli certifikace Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (dále jen „RVKPP") na podporované služby nebo o ni mají požádáno,

 • žadatel poskytující službu, která podléhá povinnosti certifikace, musí mít certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, je registrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

 • žadatel musí mít sídlo na území Středočeského kraje a projekt uskutečňuje na území Středočeského kraje, či může mít sídlo mimo území Středočeského kraje, ale projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

 

Kontakty

Mgr. Michal Kobzáň, tel. 257 280 737, e-mail: kobzan@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty