Projekt je realizován z výzvy 03_15_007 – Podpora procesů ve službách v rámci OP Zaměstnanost, pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011589.

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Projektový záměr projektu byl schválen v únoru 2019. Projektovou žádost schválil řídící orgán (MPSV) v březnu 2019 a následně vydal 28. 6. 2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Projekt má za cíl zvýšit efektivitu sociálních služeb ve Středočeském kraji, sjednotit pojmosloví, zlepšit prostředí poskytování sociálních služeb, vytvořit systém komplexní finanční kontroly a připravit na něj služby a metodicky podporovat vybrané poskytovatele sociálních služeb v rámci přípravy a realizace jejich transformace.
Jaké změny jsou realizací projektu očekávány?
V rámci projektu jsou především metodicky podporováni poskytovatelé sociálních služeb ve Středočeském kraji a díky naplnění jednotlivých cílů jsou očekávány následující změny:
a) pro poskytovatele sociálních služeb bude přesně definováno, co je efektivní poskytování sociálních služeb a budou stanoveny jeho indikátory,
b) poskytovatelům sociálních služeb budou upřesněny kritéria financování sociálních služeb, resp. Jejich zařazení do Sítě sociálních služeb, přínosem pak bude dotační zvýhodnění poskytovatelů, kteří sociální službu poskytují kvalitně a efektivně,
c) metodická podpora zařízením, která budou budovat kapacity komunitního typu pro klientelu s problémovým chováním a dohoda s nejméně třemi zařízeními o transformaci jejich poskytovaných sociálních služeb na pobytové sociální služby sociální péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením,
d) dojde k celkovému zpřehlednění systému v ujednocení používaného pojmosloví, změně orientace poskytovatelů sociálních služeb na vzájemnou spolupráci u zvláště náročných klientů a přinese možnost sdílet a prezentovat svou práci v rámci odborných setkání a konference.

Cíle projektu má být dosaženo pomocí těchto klíčových aktivit: Tvorba metodiky měření efektivity sociálních služeb v Síti sociálních služeb Středočeského kraje, Tvorba metodiky komplexní finanční kontroly sociálních služeb, Transformace, Odborná setkání a konference pro poskytovatele sociálních služeb a Evaluace.
Projekt je realizován v termínu od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022
Celkové výdaje projektu činily 14 121 000,- Kč, z toho 85 % tvoří dotace ESF a 10 % státní rozpočet ČR