logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo projektu - CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009845
Název projektu: II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054

Předmět projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 101-054, jež je situován na silnici II/101 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník ve Středočeském kraji. Mostní objekt slouží pro převedení komunikace II/101 přes Zákolanský potok. Součástí rekonstrukce mostu je úprava přilehlých svahů a dna koryta Zákolanského potoku a dále rekonstrukce krytu vozovky na mostě a jeho blízkém okolí. Provozní staničení v km 68,890343 - 68,920193, řešený úsek činí 29,85 m.

Cíle projektu

 • zlepší stavebně-technický stav mostního objektu,
 • zvýší únosnost a zatížitelnost mostu, předpolí mostu a navazující vozovky,
 • sníží hlukové zátěže v řešené oblasti, neboť budou provedeny technologicky nové povrchy zpevněných ploch,
 • zlepší podmínky pro odvodnění vozovky,
 • zlepší protismykové vlastnosti vozovky a odstraní bezpečnostní závady,
 • zvýší bezpečnost silničního provozu na předmětném úseku,
 • zvýší kvalitu napojení regionu na dopravní síť TEN-T,
 • zvýší dostupnost regionu a jeho dílčích oblastí,
 • zlepší podmínky pro dopravní obslužnost území veřejnou dopravou,
 • zlepší kvalitu fyzického prostředí, které je nutné pro rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšování investic v regionu,
 • zlepší se průjezdní komfort účastníků silničního provozu.

PROJEKT: „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.