logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo projektu  CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0009330

Projekt „II/105 Psáry, průtah" je spolufinancován Evropskou unií

Cíl projektu
Předmětný projekt je situován na silnici druhé třídy II/105 v obci Psáry v okrese Praha -Západ ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rekonstrukce dožitých konstrukčních vrstev vozovky silnice II/105 v rozsahu staničení km 2,468 - 3,323 (ul. Pražská x ul. Jílovská) s vynecháním staničení v km 3,014 - 3,078 pro stavbu "II/105 Psáry, most ev. č. 105-002" a přeměna stávající stykové křižovatky na okružní v celkové délce 0,80872 km.

Přínosy projektu
Projekt řeší tyto dílčí oblasti:

 • zlepší stavebně-technický stav vozovky,
 • zvýší únosnost a zatížitelnost vozovky,
 • sníží hlukové zátěže v řešeném úseku, neboť budou provedeny technologicky nové povrchy zpevněných ploch,
 • zlepší podmínky pro odvodnění vozovky,
 • zlepší protismykové vlastnosti vozovky a odstraní bezpečnostní závady,
 • zvýší přehlednost a bezpečnost silničního provozu na předmětném úseku,
 • zvýší kvalitu napojení regionu na dopravní síť TEN-T,
 • zvýší dostupnost regionu a jeho dílčích oblastí,
 • zlepší podmínky pro dopravní obslužnost území veřejnou dopravou,
 • zlepší kvalitu fyzického prostředí, které je nutné pro rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšování investic v regionu,
 • zlepší průjezdní komfort účastníků silničního provozu

a jeho realizace tak přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji zvýšením kvality stávající silniční sítě, ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší tranzitní průjezdnosti řešené oblasti.

Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2021
Celkové výdaje projektu jsou 49 241 917,60 Kč, z čehož 85 % činí dotace EU