logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000817

Cíle projektu:

Předmětem stavby je stavební úprava železobetonového trámového mostu ev.č. 111-002, který se nachází na silnici II/111 přes Konopišťský potok v obci Bystřice u Benešova. Místo křížení je v říčním km cca 15,9 a v trase komunikace km 0,773. V blízkosti stavby se nachází obytná zástavba.

Stavební úprava mostu ev. č. 111-002 (SO 201) spočívá v odstranění celé mostní konstrukce, která nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a vybudování nové mostní konstrukce včetně spodní stavby a založení.

Vzhledem k délce mostu bude nový most navržen jako jednopólová konstrukce tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky a spřaženou železobetonovou deskou. Stávající středový pilíř se ubourá bez náhrady. Vzhledem k tvaru nivelety na mostě bude horní hrana nosníků kopírovat její tvar, spodní hrana nosníků bude vodorovná. Na základě doporučení inženýrsko-geologického průzkumu bude nový most založen plošně v nezámrzné hloubce na zhutněném polštáři ze štěrkodrtě ve vrstvě geotechnického typu P1. V rozsahu mostu je optimalizováno příčné uspořádání tak, aby šířka průjezdního profilu byla 6,5 m. Na pravé straně mostu je navržen veřejný chodník šířky 1,0 m. Výškové vedení na mostě bude v převážné míře kopírovat stávající niveletu. Směrové vedení zůstává zachováno stávající. Příčný sklon na mostě bude střechovitý 2,5%.

Na mostě budou zhotoveny nové železobetonové římsy a osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Pravá chodníková římsa ve směru provozního staničení má šířku 1,8 m s šířkou jednopruhového chodníku 1,0 m, levá římsa má šířku 0,8 m. Plocha mostu bude odvodněna samospádem na předpolí mostu, kde bude zaústěna do uličních vpustí – před mostem do stávajících, za mostem do nově navržených. Nově navržené vpusti za mostem budou svedeny do nové šachty ve vozovce a potrubím budou skrz opěru zaústěné do potoka.

Součástí stavby jsou dále přeložky sdělovacího, NN a VO kabelu, které jsou navrženy mimo most protlakem pod Konopišťským potokem.

PROJEKT „II/101 Bystřice, most ev. č. 111-002" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNI