logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/114, most Živohošť  - Neveklov
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010569

Dne 14.4.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/114, most Živohošť - Neveklov"
Cíle projektu:
Předmětem je rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny cca 7,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a polní cesty. Začátek úseku je situován před mostem ev.č.114-027 u Živohošti přes Slapskou přehradu, most není součástí této akce. Konec úseku je ve staničení 9,5km před křižovatkou se silnicí II/105 před Neveklovem. Křižovatka není součástí této akce.
Zhotovitel:
Společnost Živohošť – Neveklov
s vedoucím společníkem SILNICE GROUP a.s.
Technický dozor stavebníka:
PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj
s konzultantem: PRAGO RPOJEKT, a.s.
s konzultantem: INFRAM a.s.
Cena díla činí:
141 149 935,00 Kč bez DPH
Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
Do 12 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/114, most Živohošť  - Neveklov" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.