logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/118 Chyňava, most ev. č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007954

Cíle projektu:

Předmětem projektu je výměna stávajícího mostu včetně spodní stavby. Stávající mostní konstrukce bude v průběhu výstavby zdemolována. Demolice je součástí objektu SO 201 a bude probíhat za uzavřeného provozu na komunikaci II/118. Součástí demolice je odstranění říms, křídel, nosné konstrukce a opěr.

Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit jednopólová kolmá železobetonová rámová otevřená konstrukce o rozpětí 9,8m. Desková nosná konstrukce je vetknuta do rámových stojek. V podélném směru je deska s náběhy. Na obou opěrách je navržena tzv. vlečná přechodová deska. Založení mostu navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách. Na konec křídel na pravé straně navazují chodníkové zdi tvořené železobetonovými prahy založenými na vrtaných pilotách. Na mostě vpravo je navržen chodník napojený na stávající autobusovou zastávku.

Předmětem projektu je komplexní odstranění stávajícího mostního objektu a výstavbu nového mostního objektu vedoucího přes potok. Cílem rekonstrukce mostního objektu vč. silnice II/118 je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí mostního objektu dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu.

 

PROJEKT „II/118 Chyňava, most ev. č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNI