logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008929

Cíle projektu:

Silnice II/229 v zájmovém úseku (mezi Rakovníkem a silnicí I/6) představuje úsek významné regionální dopravní trasy Rakovník – Louny, jejíž parametry podmiňují další hospodářský rozvoj území. Po zprovoznění dálnice R6 (Praha – Karlovy Vary) se význam tohoto úseku silnice II/229, jako nejkratší spojnice mezi Rakovníkem a R6 ještě zvětší.
Stavba řeší rekonstrukci silnice II/229 v úseku od okružní křižovatky u Tesca po napojení na navrženou úpravu silnice II/229. Současný stav komunikace neodpovídá jejímu významu. Situaci je navrženo zlepšit rekonstrukcí stávající komunikace s výhledem vybudování navazujícího obchvatu obce Lišany. Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace sil. II/229 a části navazujících zpevněných ploch, účelových komunikací a sjezdů, a to v minimálním rozsahu. Stavba dále řeší pročištění příkopů, opravu stávajících propustků a mostů, vč. jejich záchytných systémů – svodidel a zábradlí.
Cílem projektu je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí opěrné zdi, svodidel a přilehlé komunikace dojde ke zvýšení užitných vlastností opěrné zdi a komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu.
Cílem projektu je taktéž zvýšit plynulost a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci v dané lokalitě.

PROJEKT „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.