logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006766

Cíle projektu: Předmětem rekonstrukce je mostní objekt ev.č. 229-009 ve staničení km 14,047 převádějící silnici II/229 přes Šípský potok v intravilánu na okraji obce.

Most je v havarijním stavu, a to zejména jeho nepojížděná část, kde již došlo ke značné deformaci klenby. Nosnou konstrukci tvoří klenba zděná z kamene o jednom poli rozpětí 5,1 m. Volná šířka na mostě je 8,5 m, což je vzhledem k navazujícímu směrovému oblouku malého poloměru, nevyhovující. Opěry jsou masivní zděné ze stejného materiálu, jako vlastní klenba. Klenba je přesypána na výšku 0,5 m.

Most byl v dubnu 2014 provizorně opraven pro jeho udržení v provozu, vypadlé zdivo zajištěno torkretem a částečně byl doplněn zádržný systém. Nevyhovující je stav původního zádržného systému a krajních částí nosné konstrukce. Úplně chybí izolace mostní konstrukce a dochází k její degradaci a rozpadu.

Oprava mostu bude spočívat ve vybudování nové nosné konstrukce na stávajících opěrách, které budou ještě zajištěny mikropilotami. Dojde k rozšíření mostu na vnitřní stranu směrového oblouku pro zlepšení průjezdních poměrů. Zároveň bude zvýšením upravena niveleta navazující komunikace pro zajištění plynulého průběhu výškového oblouku. Zádržné zařízení bude zřízeno v podobě odpovídající příslušným TP.

PROJEKT II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.