logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007290

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce silnice II/237 v úseku od Nového Strašecí až po hranici městyse Mšec, tj. v úseku km 14,298714-19,360000, vyjma úseku řešeného v jiné samostatné dokumentaci km 19,110000-19,211000 provozního staničení, tj. o celkové délce 4,960286 km.

Předmětem projektu je výměna krytu vozovky, zlepšení únosnosti podkladních vrstev vozovky a následná obnova vodorovného značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění odvodňovacího zařízení, včetně propustků. U několika propustků bude vzhledem k jejich stavebně-technickému stavu provedena jejich výměna. Jedná se opravu stávající komunikace procházející nezastavěným územím.

PROJEKT „: II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.