logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008482

Cíle projektu:

Cílem projektu je stavební úprava vozovky silnice II. třídy (II/240 Velké Přílepy - Tursko) v celkové délce 3,434 km zvýšením její únosnosti a odstraněním stávajících poruch krytu (výtluky, praskliny, vyjeté koleje apod.), reprofilace krytu. Stavební úpravou dále dojde ke sjednocení a provedení vodorovného dopravního značení, pročištění nebo obnovení odvodnění, opravě propustků, seřezání krajnic a zlepšení bezpečnostních prvků v obci včetně autobusových zastávek.

Realizací projektu dojde k odstranění havarijního stavu silnice II. třídy, zvýšení dopravní bezpečnosti, snížení opotřebení vozidel, úspoře pohonných hmot, zlepšení podmínek životního prostředí a zvýšení hodnoty územního napojení obchodních a průmyslových zón. Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti.

PROJEKT „II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.