logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:

II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a
„Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006521

Cíle projektu:

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu č. 245-009a, následné vybudování nového mostního objektu. Založení mostu bylo provedeno jako hlubinné na mikropilotech, mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se souvislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou, která je plynule napojena na stávající stav komunikace II/245. Šířkové uspořádání odpovídá převáděné komunikaci a jejímu vedení v trase.
Zhotovitel:                          T.A.Q. a.s          
TDS+BOZP:                        VPÚ DECO PRAHA a.s.
Cena díla:                           5 722 980,14 s DPH
Doba realizace:                  16 týdnů od doručení výzvy zhotoviteli


Projekt „II/245 VYKÁŇ, MOST ev. č. 245-009a" je spolufinancován Evropskou unií.