logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001162

Cíle projektu:

Stavba II/268 Dolní Rokytá – Ševčín, opěrná zedˇ je rozdělena do II etap.

V I. etapě bude provedena rekonstrukce části opěrné zdi, která je v havarijním stavu (86 m) včetně prodloužení zdi o 8 m ve směru na Mnichovo Hradiště za částečné uzavírky komunikace. Definitivní konstrukce bude provedena jako monolitická úhlová zeď. Zeď bude řádně odvodněna. U koruny zdi bude proveden nový odvodňovací žlab, který bude zachytávat vodu z vozovky.

V km 0,144 – 0,160 bude svodidlo z prostorových důvodů osazeno na železobetonový práh posazený na mikropilotách.

Během druhé etapy dojde k rekonstrukci vozovky v celém dotčeném úseku stavby za úplné uzavírky provozu. Rekonstrukce vozovky proběhne od staničení 0,144 – 0,255, tzn. na úseku dlouhém 111 m (+ 2x10 m oprava obrusné vrstvy před a za úsekem opravy opěrné zdi). Na celém úseku bude vyměněno vozovkové souvrství v celé šířce vozovky.

Realizací uvedené investiční akce Středočeského kraje dojde ke zkvalitnění silniční sítě Středočeského kraje.

PROJEKT II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.