logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes trať ČD
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004661

Cíle projektu:

Cílem projektu je oprava mostu ev. č. 272-006 přes železniční tratě a přilehlého úseku silnice druhé třídy II/272, jež zabezpečuje průtah města Lysá nad Labem a propojení severní a jižní části města.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v realizovaném úseku. Rekonstrukce zajistí potřebnou zatížitelnost mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou.

Podpěry mostu jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem vykolejeného železničního vozidla. Rekonstrukcí mostního objektu dojde do budoucna k zachování dopravního propojení severní a jižní části města rozdělených železniční tratí a k zajištění bezpečnosti silničního i železničního provozu. Současně dojde k udržení funkce důležité dopravní spojnice a vazeb v okolním území.

Dalším hlavním cílem je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost, obslužnost a bezpečnost regionu.

Realizace projektu přinese zlepšení stavebně technického stavu předmětného mostu a přidruženého silničního úseku, zvýšení únosnosti a zatížitelnosti předmětného mostu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na předmětném úseku.


PROJEKT „II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes trať ČD" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.