logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/329 Plaňany, obchvat

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003601

Cíle projektu:

Stavba II/329 Plaňany, obchvat je rozdělena do II etap. V I. Etapě je řešen samotný obchvat městyse Plaňany, který propojí stávající silnici II/329 (směr Radim) s bývalou silnicí I/38 a převede tak provoz nákladních vozidel mimo zastavěné území obce a zejména z křižovatky Pražská/Fügnerova, která je stavebně nevyhovující. Celková délka obchvatu v I. Etapě je 779 m.

Tato komunikace je navržena, jako dvoupruhová obousměrná komunikace, šířkové uspořádání S 7,5 (2 jízdní pruhy šířky 3,0 m, oboustranné vodící proužky 0,25 m a krajnice 0,5 m) na návrhovou rychlost 70 km/hod (v km 0,000 – 0,360 na 50 km/hod). V úseku od železničního přejezdu v délce cca 50 m na pravé straně bude betonový obrubník a chodník v rozsahu současného stavu.

V II. Etapě je v zásadě řešena rekonstrukce stávající komunikace, v současné době zařazené jako „místní komunikace". Po úpravě parametrů bude tato komunikace (společně s komunikací projektovanou v 1. etapě) zařazena do silniční sítě jako silnice II/329, vznikne tím obchvat městyse Plaňany a dojde k žádoucímu odklonění nákladní dopravy z centra obce. Úprava začíná u křižovatky se silnicí I/12 a končí u železničního přejezdu tratě Plaňany Kouřim, kde již bude připravena komunikace z I. Etapy. Celková délka této rekonstrukce je 774,20 m.

Součástí stavby je i rekonstrukce dvou mostů v km 0,490 a v km 0,520.  

           

PROJEKT II/329 Plaňany, obchvat JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.