logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/331 LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE KŘIŽOVATEK"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006033

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce křižovatek na silnici II/331 v Lysé nad Labem je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí křižovatek dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti.

Cílem rekonstrukce je také odstranění dopravně nebezpečných míst, náhrada stávajícího dlážděného krytu asfaltovou vozovkou a zajištění odvodnění povrchu vozovky. Výměnou konstrukce vozovky a zajištění odvodnění dojde ke zlepšení průjezdnosti daných křižovatek, zlepšení bezpečnosti dopravního provozu, snížení hlukové zátěže v intravilánu města. Dalším důvodem rekonstrukce je homogenizace silnice II/331 a zefektivnění údržby vozovek.

PROJEKT „II/331 LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE KŘIŽOVATEK" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.