logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/337 Močovice, most ev.č. 337-007 most přes potok Klejnárku

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007361

Cíle projektu:

Vzhledem ke špatnému stavu nosné konstrukce mostního objektu a ohrožení bezpečného provozu na silnici bylo investorem stavby rozhodnuto o celkové výměně nosné konstrukce. Most bude zdemolován a postaven most nový v místě stávajícího. Stavbou dojde k výraznému směrovému zlepšení vedení trasy a k odstranění omezené zatížitelnosti na standartní zatížitelnost dle ČSN 73 6222 (Vn = 32 t, Vr = 80 t, Vvyj = 180 t). Současně s novým mostem budou vybudovány nové opěrné zdi a část přilehlé komunikace, která bude rozšířena v celé délce na parametry kategorie MO 7,5/40. Výstavba mostu a navazujících opěrných zdí si vyžádá přeložku dešťové kanalizace, stožáru NN a výstavbu propustku.

PROJEKT „II/337 Močovice, most ev.č. 337-007 most přes potok Klejnárku" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.