Název projektu: Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0./16_026/0001703

Cílem předkládaného projektu je rozvoj Muzea T. G. Masaryka v Lánech díky výstavbě nové expozice, která bude doplňovat Masarykův život a poukazovat na život společnosti po jeho smrti.

Tvorbou nové expozice, v níž je zakomponována nejmodernější technologie a interaktivní prvky, se očekává zvýšení návštěvnosti muzea.

Současně se zatraktivněním výstavy je kladen důraz na vzdělávání návštěvníků, které bude probíhat formou progresivní interaktivní výuky a plnohodnotně přispívat v šíření faktografických informací.

Součástí realizace projektu je také ochrana kulturního dědictví. Jednotlivé sbírky a podsbírky je žádoucí zachovat v co možná nejlepším stavu budoucím generacím.