PROGRAM 2022 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-10/2021/ZK ze dne 25. 10. 2021 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková Program 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu.

                                                          Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
                                                 od 9. 12. 2021 od 9:00 hodin do 3. 1. 2022 do 16:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné podat ve výše uvedené lhůtě.

1.       Za řádně podanou žádost se v případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, považuje:

Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh.  Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.

2.       Za řádně podanou žádost se v případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, považuje:

Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh, a zároveň doručená v listinné papírové podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo statutárního zástupce žadatele, ve lhůtě stanovené v tomto Programu na Krajský úřad Středočeského kraje. Povinné přílohy se v listinné papírové podobě nezasílají. Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v obálce formátu A4, na které bude nalepena poslední stránka vytištěné žádosti. Obálku je možno doručit též osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 v zalepené obálce, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Způsob podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části:  Dokumenty ke stažení

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 1. 11. 2021 do 3. 1. 2022.

zpět na začátek stránky

Dokumenty