PROGRAM 2023 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 035-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu" (dále jen „Program"):

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu:

      od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin do 23. 1. 2023 do 16:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné podat ve výše uvedené lhůtě.

1.       Za řádně podanou žádost se v případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, považuje:

Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace včetně vložení všech povinných příloh.  Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu *.pdf. zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.

2.       Za řádně podanou žádost se v případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, považuje:

Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace včetně vložení všech povinných příloh, a zároveň doručená v listinné papírové podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo statutárního zástupce žadatele, ve lhůtě stanovené v tomto Programu na Krajský úřad Středočeského kraje. Povinné přílohy se v listinné papírové podobě nezasílají. Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v obálce formátu A4, na které bude nalepena poslední stránka vytištěné žádosti. Obálku je možno doručit též osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Kontakty

Mgr. Dagmar Fialová, tel. 257 280 176, e-mail: fialovada@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A KONCEPCÍ

Bc. Jessica Steinová, tel. 257 280 841, e-mail: steinova@kr-s.cz

SPECIALISTA PRO ŘÍZENÍ KONCEPCÍ V OBLASTI KULTURY

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

ekonom

zpět na začátek stránky

Dokumenty