V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 035-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková „Program 2023 pro poskytování jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2025 na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu" (dále jen „Program"):

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu:

od 12. 12. 2022 od 9:00 hodin do 30. 12. 2022 do 12:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné podat ve výše uvedené lhůtě.

V případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh. Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.

     Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf   

V případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v listinné papírové podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo statutárního zástupce žadatele, ve lhůtě, stanovené Programem. Povinné přílohy se v listinné papírové podobě nezasílají. Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v obálce formátu A4, na které bude nalepena poslední stránka vytištěné žádosti. Obálku je možno doručit též osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Způsob podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části: Dokumenty ke stažení

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 10. 11. 2022.

Kontakty

PhDr. Ivana Krausová, tel. 257 280 373, e-mail: krausova@kr-s.cz

vedoucí oddělení cestovního ruchu, pověř. zastupováním

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

ekonom

zpět na začátek stránky

Dokumenty