PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ JEDNOLETÉ DOTACE V ROCE 2024 A PRO VÍCELETÉ DOTACE NA LÉTA 2025–2026 NA PODPORU VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 047-27/2023/ZK ze dne 18. 9. 2023 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková „Program 2024 pro poskytování jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025–2026 na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu“ (dále jen „Program"):

Lhůta pro podání žádostí je stanovena

od 6. 11. 2023 od 9:00 hodin

 do 1. 12. 2023 do 12:00 hodin

Žadatelem o dotaci může být v rámci všech Tematických zadání:

  • fyzická osoba
  • fyzická osoba podnikající
  • právnická osoba
  • obec ve Středočeském kraji
  • trvalé bydliště/sídlo na území Středočeského kraje a akce se uskutečňuje na území Středočeského kraje,
  • trvalé bydliště/sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce se uskutečňuje na území Středočeského kraje

Žadatel o dotaci je přímo odpovědný za koordinaci přípravy a realizaci akce.

Způsob podání žádosti je uveden v Metodickém pokynu k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace, schváleném usnesením č. 011-25/2023/ZK ze dne 29. 5. 2023, zveřejněném na úřední desce a webových stránkách Středočeského kraje (dále jen „Metodický pokyn k podávání žádostí“).

Kontakty

Ing. Lukáš Halenkovský - garant fondu, tel. 257 280 218, e-mail: halenkovsky@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOTACÍ A EKONOMIKY

Mgr. Dagmar Fialová, tel. 257 280 176, e-mail: fialovada@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A KONCEPCÍ

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, 602 622 613, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

EKONOM

zpět na začátek stránky

Dokumenty