Projekt je realizován v rámci Operační program Životní prostředí, pod identifikačním číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000013

Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit ovzduší ve Středočeském kraji, a to konkrétně snížit emise pocházející z vytápění v lokálních topeništích zejména tuhými palivy, které svými emisemi představují rozhodující zdroj imisní zátěže.

Na základě projektové žádosti byla dne 23. 11. 2015 Ministerstvem životního prostředí vydáno rozhodnutí o dotaci projektu. V listopadu 2016 bylo změnovým rozhodnutím ministerstva navýšena alokace projektu o 10 %.

Cílem této části programu je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností těmito typy podporovaných projektů a aktivit:

Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva nebo na biomasu,
  • plynový kondenzační kotel.

Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).

Smyslem poskytnutí dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí. Dotace je poskytována konečným uživatelům pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign). 

Projekt byl ukončen.

Plánované náklady projektu jsou 569 580 000,- Kč, z toho tvoří 100 % dotace Operačního programu Životní prostředí.