Kontakty

Informace

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROHLÁŠENÍM - § 31     

Dne 6. 9. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., který novelizuje ust. § 31 zákona o státním občanství České republiky, kdy může státní občanství České republiky nabýt prohlášením rovněž fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Prohlášení může učinit: 

- fyzická osoba,  která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

- fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle předchozího odstavce, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky

- v zastoupení zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítě, jehož alespoň jeden z rodičů, prarodičů či praprarodičů je nebo byl bývalým občanem (podle prvního odstavce)

- bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů
 • souhlas dítěte staršího 15 let s učiněním prohlášení
 • souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky (v případě samostatného prohlášení jednoho rodiče za dítě)

Vyřizuje: krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu. V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem, který je ve lhůtě 30 dnů zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu.

Doporučujeme všem prohlašovatelům, aby si pro podání žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín. 

Správní poplatek: Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč 

 

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROHLÁŠENÍM - § 32

 

Nabývání státního občanství osob, které byly k 31.12.1992 státními občany České a Slovenské Federativní Republiky a nebyly českými ani slovenskými státními občany (vztahuje se i na jejich potomky v přímé linii)

Vyřizuje: krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu.

Potřebujete:

K prohlášení fyzické osoby:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. rozsudek o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad o to, že žadatel není občanem Slovenské republiky

K prohlášení za dítě je třeba dále připojit:

 • rodný list dítěte
 • souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, je-li prohlášení činěno opatrovníkem
 • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem

Vyřizuje: krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu.

Doporučujeme všem prohlašovatelům, aby si pro podání žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín.

Správní poplatek: Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

 

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROHLÁŠENÍM - § 34

Nabývání státního občanství České republiky osob, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky

Vyřizuje: krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu.

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které byly v minulosti vydány a kterými disponuje

Vyřizuje: krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu.

Doporučujeme všem prohlašovatelům, aby si pro podání žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín.

Správní poplatek: Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se správní poplatek nevybírá.

 

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROHLÁŠENÍM - § 35

Nabývání státního občanství osob s trvalým pobytem na území České republiky a

- nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Prohlášení může učinit prohlašovatel nejpozději do 3 let od dosažení 18 let věku.

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců
 • doklady prokazující faktické zdržování se na území ČR po dobu nejméně alespoň dvou třetin povoleného pobytu (např.: vysvědčení ze základní, střední, vysoké školy, potvrzení ze zaměstnání, očkovací průkaz, potvrzení z evidence Úřadu práce, příp. další doklady)

Vyřizuje: krajský úřad podle místa trvalého pobytu

Doporučujeme všem prohlašovatelům, aby si pro podání žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín.

Správní poplatek: Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč