Dokumenty

Kontakty

Informace

 OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Osvědčení je dokladem, kterým se prokazuje, že fyzická osoba je státním občanem České republiky. Toto osvědčení má platnost po dobu jednoho roku od data vydání.

Pokud si žadatel uvede, je možné v osvědčení uvést také údaje o získání či zániku státního českého anebo československého občanství, potvrzení státního občanství pro přesné období/datum, popř. informaci o tom, že daná fyzická osoba je státní občanem České republiky nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Žádost o osvědčení podává:

Fyzická osoba starší 15 let, o jejíž státní občanství se jedná.
Za děti mladší 15 let zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba, které bylo dítě svěřeno, popř. ředitel/ka zařízení pro výkon ústavní výchovy i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Za zemřelé osoby přímý příbuzný, sourozenec, vdova nebo vdovec, popř. fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

Žádost o vydání osvědčení se podává u krajského úřadu, příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele, popř. jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud prohlašovatel pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Pokud žijete v zahraničí, můžete učinit podání u zastupitelského úřadu České republiky.

Při podání žádosti předkládáte:

Rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství.
Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
Rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li žadatel tyto doklady k dispozici).
Dříve vydané doklady o vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici).
Doklad o osvojení osoby, pro kterou má být osvědčení vystaveno, státním občanem České republiky.
Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Lhůta pro vydání osvědčení může být až 180 dnů.
Za podání žádosti se na pokladně hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.