Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí

Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí

  • Autor: Středočeský kraj
  • Rok vydání: 2018
  • Vydavatel: Středočeský kraj
  • Popis: sešitová měkká vazba, 210 × 210 mm, 20 stran

Nápad na vydání příručky Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí vzešel ze seminářů, které kraj na toto téma v roce 2017 uspořádal. Na nich se po diskusích se starosty obcí ukázalo, že by bylo v rámci metodické podpory obcím vhodné ji zpracovat. Kraj vyšel tomuto požadavku vstříc, aby pomohl obcím se s novou situací včas vypořádat.

Význam překládacích stanic totiž významně vzroste v souvislosti se zákazem skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) a dalších odpadů od roku 2024. Odpady bude nutné více recyklovat a využívat, přičemž u SKO je nejvhodnější metodou využití jejich energetického potenciálu na výrobu tepla a energie v ZEVO – spalovnách komunálních odpadů s čištěním spalin. V současné době jsou na území ČR jen čtyři takové spalovny, na území Středočeského kraje se uvažuje o výstavbě ZEVO Mělník.

Příručka navazuje na již realizovanou publikaci Komunální odpad po roce 2024 a uvádí princip fungování překládacích stanic v odpadovém hospodářství s důrazem na funkční propojení s odpadovým hospodářstvím obcí.

„Důležitou roli pro budoucí nakládání s komunálními odpady obcí mají překládací stanice odpadů. Co to vlastně je?

Je to jednoduché zařízení, kde se odpad z běžných svozových automobilů (‚kuka vozů‘) překládá do velkokapacitních kontejnerů (cca 40–45 m3). Ty jsou pak odváženy kontejnerovými tahači na místo určení. Do soupravy se vejde více než 25 tun odpadu. Ušetří se tak provozní náklady a čas svozových aut. Doprava ve velkém je výrazně efektivnější a úspornější  i z hlediska nežádoucího znečištění životního prostředí. Některé typy velkokapacitních kontejnerů se dají použít i pro přepravu po železnici, která je z hlediska zatížení obcí a životního prostředí dopravou ještě vhodnější.

Překládací stanice se v současné době využívají pro přepravu vytříděných recyklovatelných odpadů (papír, plast apod.) na dotřiďovací linky nebo ke konečným zpracovatelům. V některých lokalitách jsou také užívány pro přepravu směsných komunálních odpadů (dále jen SKO) na vzdálenější skládky nebo do ZEVO (např. Praha, Olomouc apod.).“

Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí, str. 3

Dokumenty