Komunální odpad po roce 2024

Komunální odpad po roce 2024

  • Autor: Středočeský kraj
  • Rok vydání: 2017
  • Vydavatel: Středočeský kraj
  • Popis: sešitová měkká vazba, 210 × 210 mm, 16 stran

Nápad na vydání příručky Komunální odpad po roce 2024 vzešel ze seminářů, které kraj na toto téma v roce 2017 uspořádal. Na nich se po diskusích se starosty obcí ukázalo, že by bylo v rámci metodické podpory obcím vhodné ji zpracovat. Kraj vyšel tomuto požadavku vstříc, aby pomohl obcím se s novou situací včas vypořádat.

Od roku 2024 je totiž zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem. Tento zákaz je od roku 2014 součástí stávajícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 21 odst. 7) a představuje zásadní změnu pro odpadové hospodářství obcí a nakládání s komunálním odpadem. Spolu s cíli pro předcházení vzniku, recyklaci a využití komunálních odpadů je základní strategií odpadového hospodářství, která je zakotvena v plánu odpadového hospodářství obcí Středočeského kraje pro období 2016–2025.

Příručka by měla vysvětlit, co se bude s odpadem dít do konce roku 2023 a od roku 2024 a co to bude pro obce znamenat. Jejím cílem je nabídka možností, jak lze řídit odpadové hospodářství a přitom ušetřit peníze obce a jejích občanů.

„Řada obcí využívá již dnes různé formy meziobecní spolupráce. Jsou členy různých dobrovolných svazků, mikroregionů apod. Možná vás napadne, že máte funkční dobrovolný svazek obcí (DSO), který dobře slouží pro spolupráci v regionu, při řešení místních problémů např. v dopravě, školství apod., a dokonce máte v DSO svoji svozovou firmu, kde všechno funguje. Má to však jedno ALE.

DSO nemůže zastupovat obce v obchodních jednáních podle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Zákon předepisuje soutěžit obchodní společnost, což svazek nesplňuje vzhledem k tomu, že není zřízen podle zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.).

Možná jste se už s touto situací setkali. Chtěli jste vypsat společné výběrové řízení, ale DSO ho za vás nemohl převzít jako zadavatel veřejné zakázky. Pro sdružené obce je tedy potřeba pro společné výběrové řízení zvolit takovou formu obchodní korporace, kterou zákon o veřejných zakázkách podporuje.“

Komunální odpad po roce 2024, str. 4 a 5

Dokumenty