Název projektu: Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.

Hlavním cílem projektu Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o. (Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0006439) je zefektivnění ochrany
a využívání knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny (SVK) prostřednictvím výstavby nového centrálního depozitáře SVK splňujícího požadavky pro uložení a správu knihovního fondu.

Realizace projektu zlepší ochranu knihovního fondu SVK, a to jak v oblasti preventivní konzervace, tak i v oblasti správy fondu SVK v Kladně.  Knihovní fond SVK obsahuje téměř 963 000 knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů a dalších dokumentů).

Cíl projektu bude naplněn aktivitami:

  • výstavbou centrálního depozitáře včetně instalace potřebných technologií zajišťujících požadované podmínky pro uchování knihovního fondu,
  • pořízením vhodného regálového vybavení depozitáře, které zajistí snadnou manipulaci s fondem, 
  • přesunutím digitalizačního pracoviště a knihařské dílny přímo do prostor centrálního depozitáře, tzn. zvýšení efektivity správy a ochrany fondu (průběžné opravy, výroba ochranných pomůcek, převod dokumentů do digitální podoby),
  • flexibilním propojením areálu hlavní budovy a infrastruktury pro uchování knihovního fondu - snížení počtu převozů, zkrácení přepravní vzdálenosti a doby transportu dokumentů, omezení stěhování dokumentů mezi různými sklady.

Realizací projektu tak bude kapacitně a kvalitativně zajištěno optimální prostředí pro uchování knihovního fondu SVK a výrazně zlepšena ochrana knihovního fondu SVK oproti současnému stavu.               

Projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 25 Knihovny, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a bude spolufinancován EU dotací 90% způsobilých výdajů.

Termín realizace projektu je v období 2018-2020.