Název projektu:

Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668

Hlavním cílem předkládaného projektu je zefektivnění ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o. (MČK) prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu a vybudováním nového centrálního depozitáře MČK. Nový depozitář bude v max. možné míře splňovat požadavky pro uložení a správu sbírkových předmětů Muzea. Cílem projektu je dosáhnout a naplnit zákonem definovaných norem pro péči o sbírky. Cílem projektu je tedy výrazně zlepšit ochranu sbírkových předmětů, fondů a dokumentů v oblasti preventivní konzervace.

Realizací projektu dojde ke kompletní rekonstrukci objektu s prioritním cílem vhodného uložení sbírkového fondu a zvýšení ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu. Navržený systém ochrany a uložení sbírkového fondu je v souladu s platnou legislativou a ve vztahu k danému sbírkovému fondu nastavuje maximální ochranu sbírek MČK.

Realizací projektu dojde k uložení všech 29 podsbírek, které jsou pod správou MČK, do nově vybudovaných prostor centrálního depozitáře, které budou splňovat doporučené standardy uložení sbírkového fondu daného druhu a množství.

Projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, programové období 2014-2020, výzva č. 21 Muzea. Projekt bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, výše podpory činí 85 % způsobilých výdajů a dále ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje.

Místo realizace je budova čp. 1141 v ul. S. K. Neumanna 1141, Beroun, kde bude umístěn centrální depozitář MČK, v němž bude umístěno 29 podsbírek.

Doba realizace projektu: 2. 3. 2016 – 30. 6. 2020