Rozcestník

Dotaci lze poskytnout na rozvoj obcí do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností na projekty v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jedná se o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:

  • dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další),
  • technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další),
  • občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další),
  • veřejná prostranství.

Termín podávání žádostí v rámci aktuálně otevřeného programu 2021-2024 je od 6. 4. 2021 od 9:00 hodin do 28. 6. 2024 do 14:00 hodin.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Renata Přibylová, tel. 257 280 142, e-mail: pribylova@kr-s.cz

zpět na začátek stránky