Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

 1. Co jsou kulturní a kreativní odvětví? 

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují činnosti, které jsou „založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktu a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Budou mít potenciál vytvářet inovace a pracovní místa zejména z duševního vlastnictví. K těmto odvětvím patří architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design (včetně módního návrhářství), festivaly, hudba, literatura, scénická umění, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění/trh s uměním.“  (Aktualizace Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR, MKČR 2022, s. 6)

KKO jsou dnes motorem ekonomického růstu vyspělých států, jedním z největších sektorů zaměstnanosti s mimořádně vysokou přidanou hodnotou. (Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví, MKČR 2021) Pro Českou republiku mají obzvláště vysoký potenciál díky jejímu kulturnímu dědictví, lidskému kapitálu a aktivnímu kulturnímu sektoru.

Pro kraje představují přínos hned několika skutečnostmi. Zaprvé subjekty v rámci KKO „vytváří produkty s vysokou přidanou hodnotou. Svou činností jsou schopné aktivizovat dlouhý řetězec dodavatelů a odběratelů z různých odvětví a přináší prosperitu do oblasti svého působení. Dále díky své činnosti přitahují další potenciální pracovníky KKO, díky čemu dochází k rozvoji sektoru služeb, kdy nabídky tohoto sektoru zmínění pracovníci široce využívají. Rozvinuté prostředí KKO je schopné také do města přilákat jinou strukturu cestovního ruchu, zvýšit podíl kulturního turismu.“ (Metodika mapování kulturních a průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR, MKČR 2020, s. 1)

Proto také Středočeský kraj aktuálně připravuje Strategii podpory KKO na léta 2024-2030.

 1. Připravovaná strategie podpory KKO ve Středočeském kraji

Aby byly kraje schopné rozvoj KKO účinně podpořit, musí mít jednak dobrý přehled o aktuálním stavu KKO na svém území, za druhé potřebují smysluplnou strategii pro maximalizaci jejich potenciálu.

V první fázi tedy probíhá tvorba datové základy KKO za ČR s regionálním členěním. Na základě interpretace sebraných dat vznikne Strategie podpory KKO. Ta stanoví roli krajské samosprávy v podpoře kulturních a kreativních odvětví a definuje rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. Strategie bude tedy nástrojem podpory rozvoje KKO v území.

Hlavními cíli tvorby datové základny a vzniku strategie bude:

 • Mapování regionálních výhod

 • Identifikování struktury specializace v daném kraji

 • Identifikování optimálních podmínek vytváření vhodného prostředí pro rozvoj kreativity, které by zvýšily přitažlivost kraje

 • Identifikování vůdčích organizací a dynamických osobností

 • Shromažďování statistických dat a provádění kvalitativního výzkumu k lepšímu porozumění dynamiky KKO

 • Provádění srovnávací činnosti (benchmarkingu) zlepšující porozumění pozice regionu v sektoru KKO v porovnání s jinými regiony[1]

 • Tvorba Strategie podpory KKO

 • Využití dat pro webovou stránku kreativnistrednicechy.cz

Strategie podpory KKO naváže na širší Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví 2024-2030 s datem dokončení na jaře 2024. Zohledňuje také dokument „Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví“, projednaný vládou v roce 2021.

Mapování KKO a tvorba strategií je podpořeno dotačním programem MKČR v rámci Národního plánu obnovy, konkrétně jeho výzvy č. 0232/2022 v rámci programu Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru. Jeho cílem je mapování KKO v regionech, rozvinutí regionální a meziregionální spolupráce v této oblasti a příprava strategických cílů a opatření pro strategické dokumenty či rozvojové plány krajů.

Strategie vzniká na Krajském úřadě Středočeského kraje na základě metodiky certifikované Ministerstvem kultury ČR (certifikována 23. 3. 2016 osvědčením číslo 110). Analýza dat o KKO získaných od Českého statistického úřadu probíhá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a s Ministerstvem kultury ČR. Analýzu i vznik strategie koordinujeme s dalšími českými kraji.

Více zde: https://www.mkcr.cz/mapovani-a-tvorba-regionalnich-strategii-kulturnich-a-kreativnich-odvetvi-cs-2942 

O kulturních a kreativních odvětvích ve Středočeském kraji se dozvíte více na portále:   www.kreativnicesko.cz 

 1. Harmonogram přípravy strategie

TERMÍN  

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY 

Červen –  prosinec 2023 

Sběr dat, jejich interpretace a analýza současného stavu kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji  

Leden – červen 2024

Příprava návrhové části strategie 

Červenec – prosinec 2024

Příprava akčního plánu strategie 

Leden – květen 2025

Projednání strategie v orgánech kraje 

 1. Kontakt:

Koordinátoři procesu: 

Mgr. Dagmar Fialová

Vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

tel.: 257 280 176, mobil: 724 412 271

e-mail: fialovada@kr-s.cz 

Jitka Pánek Jurková, PhD.

specialistka pro řízení koncepcí v oblasti kultury

e-mail: panekj@kr-s.cz 


[1] Aktualizace Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR