Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

Co jsou kulturní a kreativní odvětví?

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují činnosti, které jsou „založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktu a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Mají potenciál vytvářet inovace a pracovní místa zejména v oblasti duševního vlastnictví. K těmto odvětvím patří architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design (včetně módního návrhářství), festivaly, hudba, literatura, scénická umění, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění/trh s uměním.“  (Aktualizace Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR, MKČR 2022, s. 6)

KKO jsou dnes motorem ekonomického růstu vyspělých států, jedním z největších sektorů zaměstnanosti s mimořádně vysokou přidanou hodnotou. (Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví, MKČR 2021). Pro Českou republiku mají obzvláště vysoký potenciál díky jejímu kulturnímu dědictví, lidskému kapitálu a aktivnímu kulturnímu sektoru.

Pro kraje představují přínos hned několika skutečnostmi. Zaprvé subjekty řadící se do KKO „vytvářejí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Svou činností jsou schopné aktivizovat dlouhý řetězec dodavatelů a odběratelů z různých odvětví a přináší prosperitu do oblasti svého působení. Dále díky své činnosti přitahují další potenciální pracovníky KKO, díky čemu dochází k rozvoji sektoru služeb, kdy nabídky tohoto sektoru zmínění pracovníci široce využívají. Rozvinuté prostředí KKO je schopné také do města přilákat jinou strukturu cestovního ruchu, zvýšit podíl kulturního turismu.“ (Metodika mapování kulturních a průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR, MKČR 2020, s. 1)

Proto také Středočeský kraj aktuálně naplňuje projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů a tvorba strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji (č. j. MK 35829/2023 OUKKO), který je v letech 2023–2025 finančně podpořen Ministerstvem kultury v rámci Národního plánu obnovy, konkrétně jeho výzvy č. 0232/2022 v rámci programu Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru. Jeho cílem je mapování KKO v regionech, rozvinutí regionální a meziregionální spolupráce v této oblasti a příprava strategických cílů a opatření pro strategické dokumenty či rozvojové plány krajů.

Připravovaná strategické dokumenty v oblasti podpory KKO ve Středočeském kraji

Aby byly kraje schopné rozvoj KKO účinně podpořit, musí mít jak dobrý přehled o aktuálním stavu KKO na svém území, tak i smysluplnou strategii pro maximalizaci jejich potenciálu.

V první fázi realizace projektu tedy probíhá tvorba datové základy informací o KKO za celou Českou republiku s regionálním členěním. Na základě interpretace sebraných dat vzniknou strategické dokumenty krajů v oblasti KKO. Ty budou stanovovat roli krajské samosprávy v podpoře kulturních a kreativních odvětví a definovat rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. Strategie budou tedy nástrojem podpory rozvoje KKO v území.

Základními výstupy projektu, realizovaného Středočeským krajem, budou:

1. Analýza primárních kvantitativních dat, která zahrnuje vymezení kulturních a kreativních odvětví, výběr sledovaných proměnných, generování dat z registru ekonomických subjektů), verifikaci dat pomocí dalších datových setů. Výsledkem této části je soubor aktivních subjektů odvětí KKO popsaných základními charakteristikami.

2. Analýza agregovaných kvantitativních dat získaných ze strany Českého statistického úřadu. Získané agregované matice roztřídí ekonomické subjekty dle kategorií počtu zaměstnanců a zjištěného obratu.

3. Sekundární analýza dat, jejímž cílem bude získání všech relevantních informací vztahujících se ke sledované problematice, včetně informací strategického charakteru. Využity budou i do té doby realizované průzkumy, šetření v dané oblasti.

4. Kvalitativní výzkum, který umožní s pomocí vhodně zvolených sociologických metod detailněji rozkrýt zvolené prioritní oblasti KKO v regionu, a to s konkrétním využitím při tvorbě aplikovaných strategických materiálů rozvoje a podpory KKO.

5. Tvorba dílčích strategických materiálů rozvoje a podpory KKO v regionu, které zohlední dosažené výsledky v rámci projektu. Vznikne soubor dílčích strategií začleněných do existujících strategických dokumentů Středočeského kraje.

Středočeský kraje aktuálně připravuje svou Strategii pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030. Aplikovaný koncepční dokument v rovině podpory KKO na tuto strategii naváže v těchto rovinách:

  • Definováních silných regionálních segmentů KKO a identifikování struktury specializace v kraji

  • Identifikování optimálních podmínek vytváření vhodného prostředí pro rozvoj kreativity, které by zvýšily přitažlivost kraje

  • Identifikování vůdčích organizací a dynamických osobností

  • Shromažďování statistických dat a provádění kvalitativního výzkumu k lepšímu porozumění dynamiky KKO

  • Provádění srovnávací činnosti (benchmarkingu) zlepšující porozumění pozice regionu v sektoru KKO v porovnání s jinými regiony

  • Využití dat pro webovou stránku kreativnistrednicechy.cz

Strategie vzniká na Krajském úřadě Středočeského kraje na základě metodiky certifikované Ministerstvem kultury ČR (certifikována 23. 3. 2016 osvědčením číslo 110). Analýza dat o KKO získaných od Českého statistického úřadu probíhá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a s Ministerstvem kultury ČR. Analýzu i vznik strategie koordinujeme s dalšími českými kraji.

Více zde: https://www.mkcr.cz/mapovani-a-tvorba-regionalnich-strategii-kulturnich-a-kreativnich-odvetvi-cs-2942

O kulturních a kreativních odvětvích ve Středočeském kraji se dozvíte více na portále:  www.kreativnicesko.cz.

Harmonogram mapování KKO ve Středočeském kraji

TERMÍN 

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY

Červen–prosinec 2023

Sběr dat, jejich interpretace a analýza současného stavu kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji – I. etapa kvantitativní analýzy

Leden–červen 2024

II. etapa kvantitativní analýzy – ověřování výsledků roku 2023 kvalitativní analýza KKO (řízené rozhovory, odvětvové focus group)

Příprava návrhové části strategie

Červenec–prosinec 2024

Příprava návrhové části a akčního plánu strategie KKO ve Středočeském kraji

Leden–květen 2025

Projednání strategie v orgánech kraje

Kontakt na koordinátorku projektu:

Mgr. Dagmar Fialová

Vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

tel.: 257 280 176, mobil: 724 412 271

e-mail: fialovada@kr-s.cz