SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST:

Pro rozhodování orgánů kraje:

 1. zabezpečuje úkoly při zpracování koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s Koncepcí památkové péče v České republice,

 2. připravuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji,

 3. zabezpečuje prezentaci kulturního dědictví kraje, úspěšných realizací obnovy kulturního dědictví a současné architektury v kraji (soutěž Stavba roku středočeského kraje),

 4. připravuje materiály k usměrňování kulturně výchovného využití kuturních památek v kraji,

 5. zabezpečuje podklady pro rozhodnuotí o poskytnutí odměny nálezci za náhodně učiněný archeologický nález,

 6. zajišťuje podmínky pro činnost Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva,

 7. odpovídá za správu a aktualizaci veřejně přístupných informací o problematice památkové péče na webu https:// stredoceskykraj.cz,

 8. spolupracuje ve vmezeném rozsahu s dotčenými odbory úřadu, zejména s Odborem majetku, Odborem Kancelář hejtmanky a Odborem finančním.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST:

 1. poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností při výkonu přenesené působnosti podle

  • zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů,

  • zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

přijímá opatření proti nečinnosti v řízeních vedených obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle uvedených zákonů, přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady s rozšířenou působností a projednává přestupky za porušení povinností stanovených výše uvedenými zákony,

 1. metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji,

 2. plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky (dále jen „NKP“), pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě,

  • vykonává státní dozor při obnově NKP z hlediska státní památkové péče,

  • vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen učinit vlastník NKP, a určuje lhůtu, v níž je vlastník NKP povinen tato opatření vykonat; rozhodnutí o opatřeních se vydává i na žádost vlastníka NKP,

  • rozhoduje o podmínkách pro další výkon činnosti nebo o zákazu činnosti, jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohly způsobit nepříznivé změny stavu NKP, nebo jejího prostředí nebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění NKP,

  • vydává na základě žádosti vlastníka rozhodnutím závazné stanovisko k zamýšlenému provedení obnovy NKP,

  • vydává rozhodnutí o způsobu odstranění závady na NKP,

 3. vyjadřuje se na žádost Ministerstva kultury k návrhu na prohlášení/zrušení prohlášení věci kulturní památkou,

 4. projednává s Ministerstvem kultury záměr prohlásit území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, za památkovou zónu,

 5. vyzývá vlastníky věcí, které by mohly být prohlášeny za kulturní památku, k předložení údajů o těchto věcech, o jejich zamýšlených změnách, a k umožnění jejich prohlídky,

 6. vydává závazné stanovisko k vyjádřením správních úřadů, orgánů kraje a obcí, které vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy památkové péče na ochraně nebo zachování NKP nebo na jejich vhodném využití,

 7. ukládá vlastníkovi movité kulturní památky nebo movité NKP povinnost určitým způsobem s ní nakládat, popřípadě povinnost svěřit ji do úschovy jím určené odborné organizaci, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem,

 8. podává návrh na vymezení ochranného pásma nemovité NKP, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

 9. vydává souhlas s trvalým přemístěním movité kulturní památky z veřejně přístupného místa a s přemístěním NKP, nemovité kulturní památky, popř. její části,

 10. rozhoduje o podmínkách přenechání kulturní památky nebo NKP k dočasnému užívání především odborné organizaci pro účely vědeckého výzkumu nebo pro účely výstavní,

 11. rozhoduje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny,

 12. rozhoduje o náhradě a její výši za majetkovou újmu v případě, je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nebo jiného majetku prováděním archeologického výzkumu nebo opatřeními na ochranu archeologického nálezu podstatně omezen v běžném užívání nemovitosti nebo jiného majetku, pokud nedojde k dohodě o poskytnutí náhrady mezi ním a Archeologickým ústavem nebo oprávněnou organizací, která výzkum provedla,

 13. je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů,

 14. může vydat nařízením kraje v dohodě s Ministerstvem kultury plán území s archeologickými nálezy,

 15. může vydat po projednání s Ministerstvem kultury, orgánem územního plánování a příslušnou obcí opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí - plán ochrany,

 16. spolupracuje s památkovou inspekcí,

 17. vyjadřuje se k vytváření územních pracovišť odborné organizace státní památkové péče,

 18. uplatňuje stanovisko k územně plánovacím dokumentacím pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá NKP,

 19. zprostředkovává poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury na obnovu památkově chráněných objektů.