Kulturní památky a památkově chráněná území ve Středočeském kraji

Prohlašování věcí za kulturní památky upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kulturní památkou se mohou stát věci nemovité nebo movité, tak jak je definuje občanský zákoník, popřípadě jejich soubory. Dále musí splňovat následující kritéria:

  • jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,

  • mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Zákon dělí kulturní památky do dvou kategorií:

  • kulturní památky

  • národní kulturní památky

Jak sám název napovídá, tvoří národní kulturní památky nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Ve Středočeském kraji je v současné době prohlášeno za národní kulturní památky 36 nemovitých a 2 movité kulturní památky.

Vedle jednotlivých kulturních památek existuje ve Středočeském kraji množství památkově chráněných území:

  • památkovou rezervací je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.
  • památkovou zónou je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.
  • ochranné pásmo nemovité kulturní památky je zřizováno pokud je nutné pro ochranu nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí.

Dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou za památky UNESCO prohlašovány:

  • památníky - architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;
  • skupiny budov - skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy
  • lokality - výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska.

V roce 1995 byla na seznam Světového dědictví UNESCO zařazena středočeská Kutná Hora pro významné kulturní  hodnoty jejího historického jádra města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci .

Od roku 2010 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO areál Průhonického zámku s parkem.