Náplň činnosti Oddělení cestovního ruchu a koncepcí

Pro rozhodování orgánů kraje:

a) zabezpečuje zpracování koncepčních materiálů pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, navrhuje stanoviska a připomínky a zajišťuje podmínky pro implementaci Státní kulturní politiky ČR a Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika na krajskou úroveň

b) zabezpečuje podmínky a vykonává dohled na výkonem regionálních funkcí knihoven v kraji podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

c) zajišťuje podmínky pro implementaci nástrojů podpory a rozvoje kulturních a kreativních odvětví na krajskou úroveň

d) odpovídá za přípravu podkladů k rozvojovým koncepcím a programům jménem kraje

e) zabezpečuje zpracování:

  • Programu rozvoje cestovního ruchu na území kraje

  • Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví

  • Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji

  • Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v kraji

  • Koncepce budování sbírek Středočeského kraje nákupem

  • Koncepce investiční činnosti Středočeského kraje v oblasti kultury a cestovního ruchu

f) odpovídá za dílčí plnění:

  • Programu podpory rodinné politiky

  • Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje

  • dalších koncepčních projektů kraje odvozených od strategického dokumentu kraje v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

g) koordinuje aktivity cestovního ruchu na území kraje

h) spolupracuje s obcemi a s destinačními managementy na podpoře cestovního ruchu v kraji a s dalšími relevantními subjekty na podpoře cestovního ruchu v kraji

i) spolupracuje s Klubem českých turistů na území kraje

j) organizuje jménem kraje odborné workshopy, semináře či konference na téma rozvoj cestovního ruchu

k) zajišťuje podmínky pro činnost Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva

l) odpovídá za správu a aktualizaci veřejně přístupných informací o problematice cestovního ruchu a strategií na webu https://stredoceskykraj.cz

m) odpovídá za správu a aktualizaci informací o kulturních a kreativních odvětvích v geografickém informačním systému (GIS)

n) spolupracuje ve vymezeném rozsahu s dotčenými odbory úřadu, zejména s Odborem řízení dotačních projektů, Odborem sociálních věcí a Odborem majetku.