Informace

ŽÁDOST O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Žádost se podává osobně u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky. Pro žadatele s trvalým pobytem na území Středočeského kraje je příslušným úřadem.  

Pro podání žádosti je nutno se telefonicky objednat. Teprve poté si k datu podání žádosti vyřizovat na příslušných úřadech požadované dokumenty, např. potvrzení o bezdlužnostech, výpis z rejstříku trestů apod.

Krajský úřad vyplní se žadatelem dotazník. Žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu obce, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu a dalšími předloženými doklady, zašle do 30 dnů ode dne jejího podání Ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra o žádosti rozhodne do 180 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

Potřebujete:

1. Platný cestovní doklad a průkaz o povolení pobytu pro cizince.

2. Žádost (není formulář) – ze žádosti musí být zřejmé, kdo žádost podává – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Dále musí obsahovat důvody, které vedou žadatele k podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

Manželé podávají společnou žádost. Do žádosti lze zahrnout i dítě mladší 18 let nebo podat pro ně samostatnou žádost. Pokud žádost podává jeden z rodičů, připojí souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Pokud je souhlas vyjádřen před zaměstnancem krajského úřadu, není nutno podpis ověřovat.

U dítěte staršího 15 let je třeba předložit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem nebo pokud je souhlas vyjádřen před zaměstnancem krajského úřadu, není nutno podpis ověřovat.   

3. Životopis – zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém žadatel uvede zejména údaje: o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti, studiu v České republice a rodinném a společenském životě.

4. Matriční doklady - rodný list, oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, úmrtní list, doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství.

Cizojazyčné matriční doklady předloženy v originále nebo úředně ověřené fotokopii musí být úředně přeloženy do českého jazyka a splňovat náležitosti veřejné listiny. 

5. Doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního systému ČR a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. Informace ke zkoušce.

Pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo je žadatel ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému ČR a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR, nemusí tuto zkoušku absolvovat.

6. Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele.

Tento doklad předkládá žadatel, který se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, a to z těchto států:

a) ze státu, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

b) ze států, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let (tento doklad lze nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti, pokud cizí stát tento doklad nevydává, nebo je odmítá vydat)

Dále žadatel předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, a to v případech, kdy se žadatel v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti zdržoval na území cizího státu po dobu kratší než 6 měsíců. Doklady nesmí být starší 6 měsíců.

Dále žadatel k žádosti připojí:

1. Doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky (např. vysvědčení, pracovní smlouva, potvrzení ÚP, potvrzení o studiu, potvrzení zaměstnavatele) případně pobyty v zahraničí.

2. Potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, o tom, že není evidován v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

3. Potvrzení, že není evidován nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění u příslušné zdravotní pojišťovny - registrační údaje i vyúčtování. Z potvrzení musí být patrné, že povinnosti byly plněny  min. po dobu tří let.

4. Potvrzení úřadu práce o době vedení uchazeče o zaměstnání, o nepobírání či pobírání dávek v nezaměstnanosti, státní sociální podpory a hmotné nouzi.

5. Žadatelé předloží doklady prokazující zdroje finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména:
- potvrzení o tom, že je žadatel příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
- doklady, které prokazují příjmy manžela žadatele nebo partnera žadatele, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,
- doklady, že žadatel disponuje příjmy ze zahraničí.

6. Potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu (za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti)pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání žadatele, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval, pokud v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci.

7. Potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium, předkládá žadatel, který  studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval

8. Výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad prokazující právo užívat nemovitost (např.: nájemní, podnájemní smlouva apod.)

9. Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku

popř. další doklady

Správní poplatky od 02.08.2021

Přijetí žádosti o udělení státního občanství ČR zletilé fyzické osobě podléhá správnímu poplatku dle pol. 8 bod 13 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "sazebník správních poplatků"), ve výši 2000,- Kč.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství ČR nezletilé fyzické osobě podléhá správnímu poplatku podle pol. 8 bod 14 sazebníku správních poplatků ve výši 500,- Kč.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství ČR azylantovi podléhá podle pol. 8 bod 15 sazebníku správních poplatků správnímu poplatku ve výši 500,- Kč.

Správní poplatek je splatný při podání žádosti. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500,- Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100,- Kč.