Pro rok 2024 je nově Fond sportu a volného času rozdělen na 2 samostatné programy:
•    Program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
•    Program na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže
Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním programu pro daný rok.

Termín podávání žádostí je od 10. ledna 2024 od 09:00 hodin do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.
 

Fond sportu a volného času 2024

Fond sportu a volného času 2024 – SPORTOVNÍ AKTIVITY
Žadatelé mohou podávat žádosti do čtyř tematických zadáních:
„Podpora sportovních aktivit – investiční podpora“
zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných zařízení související se sportovní činností dětí a mládeže.
„Podpora sportovních  aktivit – neinvestiční podpora“
zahrnuje podporu činnosti související se sportovními aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, mzdy).
„Podpora vrcholového sportu“
v oblasti podpory „neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností sportovců od 14 let věku; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů ve věku nad 14 let.
„Podpora handicapovaných“
v oblasti podpory „neinvestiční podpora“ která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními  aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, mzdy).  

Změny v roce 2024:
•    neuznatelné náklady se rozšiřují o cestovné a provozní náklady (nájemné a energie)
•    v Tematickém zadání „Podpora vrcholového sportu“ budou podporovány sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 14 let
•    školy, školská zařízení a školské právnické osoby si mohou podat žádost pouze do Tematického zadání „Podpora handicapovaných“
•    žadatel o dotaci musí vykonávat činnost v oblasti sportu po dobu alespoň 2 let před podáním žádosti o dotaci
•    žadatelem o dotaci nemohou být žadatelé, kterým byla v roce 2023 schválena dotace z Fondu sportu a volného času z Tematického zadání „Podpora volnočasových a sportovních aktivit – investiční podpora“, „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“ a „Podpora vrcholového sportu“. To znamená, že tito žadatelé si nemohou podat v roce 2024 žádost do žádného z těchto Tematických zadání
Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním programu pro daný rok.

Pokud žadatel žádá o dotaci z tohoto Programu, není již oprávněn žádat o dotaci z Programu 2024 pro volnočasové aktivity, a to ani v případě, že se jedná o jinou akci/projekt.

Fond sportu a volného času 2024 – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Jedná se o nový neinvestiční dotační program na podporu nesportovních volnočasových aktivit, který je určen pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na podporu jejich dlouhodobé a systematické volnočasové činnosti.
•    celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 je 3 000 000 Kč
•    výše poskytnuté dotace je stanovena v rozmezí 30 000 Kč - 70 000 Kč
•    minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů

Dotace jsou určeny na: 
•    opravy a údržbu volnočasových zařízení, která slouží k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže
•    pořízení drobného materiálního vybavení do 40 tis. Kč/kus
•    organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu navazujících na pravidelnou činnost (víkendové akce či tábory o délce alespoň 5 dnů)
•    cestovné, provozní náklady - např. nájmy, energie apod. mimo provozních nákladů na provoz a chod kanceláří, kluboven, základen apod., kde se uskutečňuje pravidelná činnost
Pokud žadatel žádá o dotaci z tohoto Programu, není již oprávněn žádat o dotaci z Programu 2024 pro sportovní aktivity, a to ani v případě, že se jedná o jinou akci/projekt.