Zpracování účetního výkaznictví k 31. 3. 2024
Informace ke zpracování účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce.

Dokumenty ke stažení


Metodika financování přímých výdajů regionálního školství Středočeského kraje na rok 2024pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Středočeského kraje
Zveřejňuje se Metodika financování přímých výdajů regionálního školství Středočeského kraje 2024 pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Středočeského kraje; součástí dokumentu je rovněž krajská normativní soustava na rok 2024 a další přílohy.

Dokumenty ke stažení


Zpracování účetního výkaznictví obecních škol ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňují se informace ke zpracování účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce – viz příloha.

Dokumenty ke stažení


Zpracování účetního výkaznictví k 30. 6. 2023

Informace ke zpracování účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce.

Dokumenty ke stažení


Zpracování účetního výkaznictví k 31. 3. 2023
Informace ke zpracování účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce.

Dokumenty ke stažení


Metodika pro financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi nebo svazkem obcí

Výchozími materiály, podle kterých se školám a školským zařízením rozepisují prostředky státního rozpočtu, jsou:

  • § 160 až 161c zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
  • Směrnice MŠMT č. j. 14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
  • Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2023, č. j. MŠMT-629/2023
  • Metodika financování přímých výdajů regionálního školství Středočeského kraje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje (v současné době se zpracovává)

Ekonomika škol a účetnictví

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále jsou povinny předávat do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen CSÚIS) čtvrtletně výkazy účetní závěrky v termínech, které stanoví krajský úřad. Předávají se tyto účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky.