Oddělení správní a organizační

Oddělení správní a organizační vykonává státní správu v oblasti školství podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcích právních předpisů. Jako nadřízený správní orgán řeší odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol ve věci nepřijetí dětí a uchazečů k předškolnímu, základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Dále řeší problematiku školských obvodů mateřských škol a základních škol, konkurzních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení všech zřizovatelů, uznávání zahraničního vzdělání, vede údaje o mateřských školách a školských zařízeních v rejstříku škol a školských zařízení a další.