Projekty

Projekty naplňují vize a cíle stanovené ve strategických dokumentech. K jejich financování se kromě krajského rozpočtu využívají i fondy EU/EHP.

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje II (IKAP II) realizuje Středočeský kraj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Projekt zaměřen na podporu vzdělávání, síťování, na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory a řemesla cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Významná část projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání a rozvoj gramotnosti v oblasti digitálních technologií. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.