Návrh úpravy rozpočtu – přímé NIV k 15. 11.2023_krajské školy a školská zařízení
Návrh úpravy rozpočtu – přímé NIV k 15. 11. 2023_obecní školy a školská zařízení 
                                                                                                      

Návrh úpravy rozpočtu – přímé NIV k 15. 11. 2023_krajské školy a školská zařízení 
Materiál bude předložen ke schválení RK v listopadu
                                                                                                                                                                  
Návrh úpravy rozpočtu – přímé NIV k 15. 11. 2023_obecní školy a školská zařízení 
Materiál bude předložen ke schválení RK v listopadu                                                 

Dokumenty ke stažení


Finanční rozvahy a termíny pro předložení návrhu rozpočtu a projednání disproporcí mezi rozpisem rozpočtu a finančními rozvahami v roce 2023

Zveřejňují se Finanční rozvahy a termíny pro předložení návrhu rozpočtu a projednání disproporcí mezi rozpisem rozpočtu a finančními rozvahami v roce 2023.

Dokumenty ke stažení


Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2023 - obecní školy a školská zařízení
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2023 - krajské školy a školská zařízení

Rozpis bude doplněn o finanční prostředky ÚZ 008 (provozní výdaje) a ÚZ 544 (příspěvek na výdaje na energie) až po schválení v RK dne 9. 3. 2023. Protokoly budou následně zaslány školám a školským zařízením.

Dokumenty ke stažení


Zpracování účetního výkaznictví k 31. 12. 2022

Informace ke zpracování účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce – viz příloha.

Dokumenty ke stažení


Rozpočet a hospodaření školských příspěvkových organizací

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace povinna sestavit střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet. Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok.

Financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle § 161 a násl. školského zákona musí příspěvková organizace po skončení rozpočtového roku finančně vypořádat podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, a nespotřebované prostředky vrátit do státního rozpočtu. V rámci účetní evidence se organizace řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dotace určené příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo krajem poskytuje MŠMT do rozpočtu kraje. Kraj poskytne v souladu s rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace, se školským zákonem a příslušnou směrnicí MŠMT finanční prostředky přímo příslušným školám a školským zařízením.