Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030

Proč Strategii připravujeme?

Kultura nás spojuje, inspiruje, obohacuje naše životy a hraje klíčovou roli při formování místní identity. Kulturní nabídka ovlivňuje kvalitu života v našem okolí, podporuje kreativní myšlení, které je zdrojem pro inovace, jenž přispívají k ekonomickému a sociálnímu rozvoji míst i celého regionu.

Středočeský kraj si je plně vědom potenciálu kultury, kulturního dědictví i kulturních a kreativních odvětví jako nástroje pro strategický rozvoj regionu. S cílem efektivně využít tento nástroj mapujeme kulturní a tvůrčí potenciál kraje, abychom porozuměli měnícím se potřebám místních aktérů kulturního životaa dokázali na ně adekvátně reagovat. . Strategie byla proto po celou dobu přípravy konzultována a zpracována v úzké spolupráci s kulturními a komunitními aktéry,subjekty kulturních a kreativních odvětví a obcemi ve Středočeském kraji.

Strategie bude ovlivňovat život všech obyvatel a podnikatelské sféry ve Středočeském kraji po dlouhou dobu, zpětnou vazbu ze stran veřejnosti ke všech částem návrhu Strategie jsme proto brali za klíčovou.

Jsme přesvědčení, že výsledkem našeho společného úsilí je životaschopná střednědobá koncepce v oblasti kulturního rozvoje pro celý kraj.

K čemu Strategie slouží?

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro období 2024–2030 upřesňuje roli krajské samosprávy v podpoře kultury a kulturního dědictví. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí a demografických trendů Středočeského kraje  definuje vizi rozvoje, doplněnou o strategické cíle pro jednotlivé oblasti kultury. Pro naplnění těchto cílů Strategie formuluje jednotlivá opatření a konkrétní aktivity.

Strategie bude sloužit jako nástroj koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území.

Kdo spolupracuje na přípravě Strategie?

Strategii připravuje Středočeský kraj. Koordinátorem procesu je Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů krajského úřadu i zřizovaných příspěvkových organizací kraje.

Proces zpracování Strategie vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab. Základním nástrojem realizace analytické i návrhové části Strategie je realizační tým, složený ze zástupců koordinátora procesu a zpracovatele projektu společně s pracovní skupinou. Jejími členy jsou experti krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací,vybraní zástupci občanského a neziskového sektoru, obcí i jimi zřizovaných organizací a další iniciativní aktéři kulturního dění ze všech 12 okresů Středočeského kraje.

Zapojení kulturní veřejnosti do procesu přípravy Strategie

Do procesu tvorby analytické i návrhové části se postupně zapojili aktéři kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Díky jejich aktivní účasti na celém procesu tvorby Strategie jsme se seznámili s jejich potřebami a prioritami, a odpovídajícím způsobem je zohlednili v definicikrajských nástrojů podpory kultury.

V průběhu přípravy Strategie vznikla platforma pro vzájemnou komunikaci aktérů kultury a veřejné správy v kraji, která bude využívána i  po celé období realizace Strategie.

Hlavním nástrojem zapojení širší kulturní veřejnosti je konzultační skupina, která poskytovala zpětnou vazbu k výstupům pracovní skupiny. Jedná se o organicky vzniklý subjekt, otevřený aktérům kulturního a kreativního sektoru  a oblastí přesahujících do veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Součástí procesu přípravy Strategie byly konzultace v krajských obcích s rozšířenou působností.

Široká veřejnost dostala opakovanou příležitost vyjádřit se postupně ke všech částem návrhu Strategie, k analytických východiscím, k návrhu Strategie i analýze kulturního prostředí kraje, a to podáním zpětné vazby online formulářů.

Všechny připomínky, které koncepční tým touto formou převzal, byly detailně prostudovány a zohledněny ve finální verzi dokumentu. 

Harmonogram přípravy Strategie a možnosti zapojení

TERMÍN

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY

duben–říjen 2023

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí ve Středočeském kraji

listopad–prosinec 2023

Příprava návrhové části Strategie

leden–únor 2024

Příprava akčního plánu Strategie

březen – duben 2024

Projednání Strategie v orgánech kraje

květen 2024

Akční plán Strategie 2024-2025

říjen – prosinec 2024

Akční plán Strategie 2026

JIŽ PROBĚHLO

17. 4. 2023

Představení procesu přípravy strategie Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch

29. 6. 2023

První setkání pracovní skupiny ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

červen–listopad 2023

Sběr dat pro analytickou část

červen 2023

Dotazníkové šetření v obcích Středočeského kraje

Dotazníkové šetření ve školách Středočeského kraje

srpen–září 2023

Strukturované rozhovory s aktéry a setkání fokusních skupin

11. 10. 2023

Druhé setkání pracovní skupiny v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

17. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Beroun, Městský úřad Beroun

17. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Rakovník, Městská knihovna

25. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Dolní Břežany, Kulturní dům

25. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Příbram, Městský úřad

31. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Mladá Boleslav, Dům kultury

31. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Mělník, Masarykův kulturní dům

2. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Nymburk, Obecní dům

7. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Kutná Hora, Dačický dům

7. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Kolín, Centrum rozvoje podnikání

14. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

15. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Benešov, Muzeum umění a designu

21. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Čelákovice, Kulturní dům

9. 1. 2024

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Čelákovice, Kulturní dům

Do 15. 1. 2024

Zpětná vazba veřejnosti ke kapitolám analýzy kulturního prostředí Středočeského kraje

31. 1. 2024

Třetí setkání pracovní skupiny v Divadle A. Dvořáka v Příbrami

Duben 2024

Projednání Strategie na Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, v Pracovní skupině Regionální stálé konference pro CR,

   

15. 4. 2024

Projednání Strategie na Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

25. 4. 2024

Rada kraje
29. 4. 2024 Zastupitelstvo kraje

 

Kontakt na koordinátory Strategie:

Mgr. Dagmar Fialová

Vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

tel.: 257 280 176, mobil: 724 412 271

e-mail: fialovada@kr-s.cz

Dokumenty