Příprava Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030

Proč Strategii připravujeme?

Kultura nás spojuje, inspiruje, obohacuje naše životy a hraje klíčovou roli při formování místní identity. Kulturní nabídka ovlivňuje kvalitu života v našem okolí, podporuje kreativní myšlení, které je zdrojem pro inovace, jenž přispívají k ekonomickému a sociálnímu rozvoji míst i celého regionu.

Středočeský kraj si je plně vědom potenciálu kultury, kulturního dědictví i kulturních a kreativních odvětví jako nástroje pro strategický rozvoj regionu. S cílem efektivně využít tento nástroj je potřeba provést mapování kulturního potenciálu kraje a zohlednit potřeby místních aktérů kulturního života. Proto je strategie zpracovávána ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry i subjekty kulturních a kreativních odvětví a obcemi ve Středočeském kraji.

K čemu Strategie slouží?

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví bude připravena na období let 2024–2030. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí Středočeského kraje upřesní roli krajské samosprávy v podpoře kultury a kulturního dědictví a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. Strategie bude sloužit jako nástroj koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území.

Kdo spolupracuje na přípravě Strategie?

Strategii připravuje Středočeský kraj. Koordinátorem procesu je Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů krajského úřadu i zřizovaných organizací kraje. Proces zpracování vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab. Základním nástrojem realizace analytické i návrhové části strategie je realizační tým, složený se zástupců koordinátora procesu a zpracovatele projektu a pracovní skupina. Jejími členy jsou experti krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací a k spolupráci jsou přizváni vybraní zástupci občanského a neziskového sektoru, obcí i jimi zřizovaných organizací a další aktéři.

Možnosti zapojení kulturní veřejnosti do procesu přípravy strategie

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojováni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Díky zapojení aktérů do procesu tvorby strategie bude možné lépe poznat jejich potřeby a zacílit krajské nástroje podpory kultuře. V průběhu přípravy strategie vznikne platforma pro komunikaci aktérů v kraji, která může být využita i v procesu realizace strategie.

Hlavním nástrojem zapojení širší kulturní veřejnosti je konzultační skupina, která bude poskytovat zpětnou vazbu k výstupům pracovní skupiny. Je otevřená aktérům kulturního a kreativního sektoru v kraji i aktérům z oblastí přesahujících do veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Součástí procesu budou konzultace v regionu v obcích s rozšířenou působností.

Širší veřejnost bude mít příležitost vyjádřit se jak k analýze, tak k návrhu Strategie podáním zpětné vazby prostřednictvím online formuláře.

Harmonogram přípravy Strategie a možnosti zapojení

TERMÍN

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY

duben–říjen 2023

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí ve Středočeském kraji

listopad–prosinec 2023

Příprava návrhové části strategie

leden–únor 2024

Příprava akčního plánu strategie

únor–březen 2024

Projednání strategie v orgánech kraje

JIŽ PROBĚHLO

17. 4. 2023         Představení procesu přípravy strategie Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch

29. 6. 2023          První setkání pracovní skupiny ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

PRÁVĚ SE DĚJE

Sběr dat pro analytickou část

Dotazníkové šetření s obcemi

PŘIPRAVUJEME

srpen / září 2023             

Strukturované rozhovory s aktéry

Říjen/listopad 2023

Konzultace analytických východisek a sběr podnětů pro aktivity v regionu

Kontakt:

Koordinátoři procesu:

Mgr. Dagmar Fialová

Vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

tel.: 257 280 176, mobil: 724 412 271

e-mail: fialovada@kr-s.cz 

Jitka Pánek Jurková, PhD.

specialistka pro řízení koncepcí v oblasti kultury a cestovního ruchu

e-mail: panekj@kr-s.cz