Oddělení vykonává činnosti v rámci samostatné působnosti kraje, v rozsahu:

 • a) připravuje, organizuje a koordinuje zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje,
 • b) vede veškerou evidenci, týkající se zabezpečení dopravní obslužnosti v kraji,
 • c) koordinuje projednávání a schvalování jízdních řádů v kraji, projednává ve spolupráci s Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací kraje (dále jen „IDSK“) připomínky k jízdním řádům, jejich změny a úpravy s dopravci, obcemi a zástupci cestujících apod.,
 • d) vykonává koncepční práci v oblasti dopravní politiky a rozvoje dopravy kraje,
 • e) připravuje materiály pro projednávání v orgánech kraje v oblasti osobní dopravy a stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
 • f) připravuje podklady a návrhy do rozpočtu kraje - kapitoly „Veřejné mobility“ na dopravní obslužnost,
 • g) připravuje podklady pro plánování finančních zdrojů za oblast dopravní obslužnosti v kraji,
 • h) zabezpečuje kompletní činnosti v oblasti správy rozpočtu kapitoly „Veřejné mobility“, zejména tvorbu rozpočtu, vypořádání cizích finančních zdrojů, zajištění rozpočtových opatření v průběhu rozpočtového roku, tvorbu komentářů k čerpání rozpočtu včetně zpracování materiálů pro jednání Finančního výboru Zastupitelstva, zpracovává podklady pro realizaci všech plateb a průběžně kontroluje jejich zaúčtování,
 • i) metodicky vede činnost příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje a plní ve vztahu k ní další úkoly v rozsahu stanoveném Radou kraje a vnitřními předpisy,
 • j) připravuje s IDSK podklady pro uzavření smluv o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti území kraje objednávané krajem,
 • k) vede evidenci smluv pro zajištění dopravní obslužnosti kraje,
 • l) připravuje podklady pro zpracování ekonomických ukazatelů v rámci dopravní obslužnosti,
 • m) kontroluje účelové užití finančních prostředků z rozpočtu kraje na zajištění dopravní obslužnosti,
 • n) vytváří ekonomické a statistické přehledy z oblasti finančního zabezpečení dopravní obslužnosti,
 • o) kontroluje ve spolupráci s IDSK efektivnost hospodaření s dotacemi/kompenzacemi na dopravní obslužnost a vedení finanční evidence dopravců,
 • p) předkládá návrhy na opatření při neefektivním hospodaření s dotacemi/kompenzacemi na dopravní obslužnost,
 • q) provádí státní dozor a výkon kontrolní činnosti podle vyhlášky o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní a drážní dopravě,
 • r) připravuje ve spolupráci s IDSK metodiku a zpracovává dokumenty pro implementaci standardů, jednotného tarifu v integrované dopravě v kraji a podmínek vstupu do integrované dopravy a Clearingu Středočeského kraje,
 • s) připravuje, organizuje a koordinuje ve spolupráci s IDSK optimalizaci dopravní obslužnosti v kraji,
 • t) podílí se na přípravě, organizaci a koordinaci zavádění integrovaného dopravního systému kraje (dále jen „IDS“) a připravovaného společného IDS kraje a Prahy,
 • u) koordinuje přípravu podkladů pro veřejné zakázky na dopravní obslužnost kraje,
 • v) zabezpečuje úkoly související s příspěvkovou organizací IDSK,
 • x) organizuje a koordinuje projekt „Program pro poskytování návratné finanční výpomoci Středočeským krajem živnostníkům Středočeského kraje na zmírnění nepříznivých dopadů epidemie nemoci COVID-19 na jejich živnost (včetně nepříznivých dopadů opatření souvisejících s bojem proti epidemii) v roce 2020.