Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030 – připomínkování

 

Středočeský kraj v loňském roce zahájil zpracování Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030. Dokument vychází ze stávající zpracované Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji z roku 2016 a její aktualizace provedené v roce 2020 a jeho cílem je navrhnout priority a opatření pro rozvoj cyklistiky na území Středočeského kraje pro následujících 6 let.

Dokument se skládá ze 2 hlavních částí. Textové části, která obsahuje stručné vyhodnocení plnění cílů předchozí koncepce, návrh sítě páteřních tras na území Středočeského kraje a návrh priorit a opatření pro budoucí rozvoj cyklistiky ve Středočeském kraji. Přílohou textové části je vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci procesu zpracování Koncepce, přehled obdržených záměrů, které jednotlivé obce v rámci dotazníkového šetření zaslaly a zpracovaná metodika pro integraci cyklistických opatření do silnic II. a III. třídy.

Druhou nedílnou částí Koncepce je mapová příloha, zobrazující návrh přibližného vedení jednotlivých páteřních cyklistických tras v kraji na následujícím odkazu Koncepce cyklistiky Středočeského kraje 2024 - 2030 - připomínkování (arcgis.com)

Děkujeme za připomínky všem obcím, městům, DSO, DM a všem dalším, kteří je podali. Lhůta pro podávaní připomínek skončila 19.3.2024 ve 24:00 hod. Nyní již nelze připomínky podávat.

Zpracovatel všechny obdržené připomínky vypořádá ve lhůtě do 31. 3. 2024. O způsobu vypořádání Vaší připomínky budete informování formou odpovědi na Vámi zaslaný e-mail. Všechny připomínky včetně způsobu jejich vypořádání budou rovněž zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje.

Dokumenty ke stažení body 1-5 - viz níže.

 

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji – aktualizace 2020

Cyklokoncepce SK 2023 na Mapovém portále Středočeského kraje.

Aktualizace cyklokoncepce narovnává některé nesrovnalosti oproti původní verzi a popisuje organizační změny, zejména ve vztahu k přesunu agendy rozvoje cyklistiky z Odboru regionálního rozvoje na Odbor dopravy a Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o. Tento materiál též doplňuje seznam regionálních páteřních tras (Brdská magistrála, Kladenská drážní cesta) a zároveň nově upravuje, že Středočeský kraj může být v dostatečně odůvodněných případech též investorem těchto staveb, které v reálu mohou mít obdobný význam a využívanost jako dálkové páteřní trasy.
Materiál též navrhuje nový Akční plán rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027.
Dokument byl schválen usnesením Rady kraje č. 062-53/2020/RK ze dne 20.7.2020

Dokumenty ke stažení body 6 - 10 - viz níže.

Dokumenty ke stažení.